Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

Hvad Realoplysningen i Kommentaren angaar, vil jeg gerne fremhæve, at naar det trods min svigtende Sagkundskab paa adskillige af de Omraader, Palladius' Skrifter omfatter, er lykkedes, som jeg haaber, at give nogenlunde fyldestgørende Svar paa de Spørgsmaal, Texten giver Anledning til, skyldes dette den udmærkede Hjælp, jeg har modtaget fra Fagmænd indenfor de forskellige Omraader.

I Spørgsmaal af historisk og folkloristisk Art har Professor, Dr. Erik Arup, Arkivar Hans Ellekilde, Arkivar H. Grüner-Nielsen, h Dr. phil. Eiler Nystrøm, Dr. phil. Poul Nørlund og Dr. phil. F. Ohrt ydet mig Bistand, i kirke- og retshistoriske Spørgsmaal har jeg faaet værdifulde Oplysninger fra Professor, Dr, theol. J. Oskar Andersen og Professor Poul Johs. Jørgensen, bibliografiske Meddelelser har jeg modtaget fra Dr. phil. Lauritz Nielsen, musikhistoriske fra Professor, Dr. Erik Abrahamsen, litterærhistoriske fra Forfatteren Niels Møller, medicinalhistoriske fra Professor, Dr. med. Vilh. Maar, og i sproglige Tvivlsspørgsmaal har Professor, Dr. phil. Brøndum-Nielsen, der er Udgavens Tilsynshavende, bistaaet mig redebon. Jeg beder dem alle modtage min bedste Tak, Men fremfor alt skylder jeg Pastor P. Severinsen, den ypperlige Kender af Reformationstidens Kirkeforhold, den varmeste Tak for de talrige værdifulde Oplysninger, han har ydet mig under hele Værkets Udgivelse.