Palladius, Peder Uddrag fra Peder Palladius' Danske Skrifter

Ieg taler nu intet om gode christne, som endocsaa haffue deris korß, at drage udj mange maade, och vide at skiche dem der effter med taalmodighed och med en god samvittighed.