Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

1.
1537-38. Peder Palladius til Eske Bilde.

Kere her Eske bedher ieg gerne ath etthers strenghedt will forbyde bode jomfrwerne och bondherne som er begerendis en soghen for thennem sielff, ath the icke nw lengher forarbedher paa ath bryde then reformatz som bleff giort wdi Roskyldt wdi wor naadigste herris kon: ma:1 nerwerelsse. Thi huis the icke lade aff ath klammere ther om, tha komme the wdi skade ther for, eller then mand som thennem ther till raadher for sin søndherlig gyrighedz skyldt, ladher han icke aff, etthers strenghedt ehwo han er tha skall han met thet første staa til rette for wor naadigste herre, sodanne vnde exempel, troer ieg ingens lunde ath hans naade lenger will liide, skulle thet saa gaa som the begere, tha er then ganske ordinatz och skick till inthet giortt som kon. ma.. kantzeler sampt met høyé lerdt mand doct: Jahan Bug.: Pom. giorde met the gwode herre wdi capittell och met borgmesther och raadt wdi Roskyldt Kere herre, tagher icke thenne min scrywelsse til mistøke.

(Egenhændig Original i R. A. Danske Kancelli. Indlæg "c. 1540". Uden Underskrift, Udskrift eller Spor af Segl. - Aftrykt i Münter's Symbolae etc. 108-109.)