Palladius, Peder 5. 1548, 18. August, Peder Palladius og Johannes Machabæus til Kong Christian III.

5. 1548, 18. August, Peder Palladius og Johannes Machabæus til Kong Christian III.

Dei gratiam et pacem per Jesum Christum hogborne første, stormectig konning, aller kæriste naadigste herre, werdis eders konninglig maiestat, at wille wide, att som e. k. m. høymectigheds scriffuelse til oss e. k. m. vnderdanninge tienere indeholler, at wy strax wfortøffuit skulde tkickke til e. k. m. wor betenckende om Interim, saa giffue wy e. k. m. ydmygeligen til kende, at nu i søndags antwordet wy e. k. m. mand oc tiener Peder Gaaske, det som wy hagde screffuit om Interim, met en widere scrifft oc forklaring der hoss, til e. k. m. docter vdj lægekunst wor rector, docter Peiter Capitein forhobendis att effterdi Peder Gotske luod e. k. m. bud strax ride aff sted, at samme wor betenckende, skal wel nu paa denne dag, wære kommen e.k. m. til haande, om Interim, det som wy aff den forstand gud oss || giffuit haffuer, kunde wdgranske ret eller wrett at were screffuit i samme bog Interim. Der som e. k. m. høymectighed wil ydermere haffue wor fattige arbede i det som der end nu kand fattis paa, imod Interims vgudelighed oc falskhed, oc wy kunde faa e. k. m. willie, at wide der om, tha wille wy gierne, giøre wor fliid der til, effter wor fattig formoffue, som wy vdj all vnderdanninghed displictuge ere, gud almectiste for sin euige godhed, wil io beholle oc beuare e. k. m. vdinden hans guddommelig naade oc beskermelse oc føre alle ting wd til den beste ende, til hans glori oc ære, hannem e. k. m. høymectigheds liff, siell, statt, oc regimentt befalendes til euig tid, screffuit vdj e. k. m. kiøbsted Kiøbenhaffn løffuerdag for s. Bartholomej dag, guds aar mdxlviij.

Eders kon: maiestatts hoymectigheds
vnderdanninge tienere
Petrus Palladius Joannes Machabeus 254 Udskrift: Hogborne første oc megtig herre, her Christian, met guds naade, Danmarcks, Norrigis, Wendis oc Gottis konning, hertug vdj Sle[s]wiig, Holsten, Stormarn oc Dytmersken, greffue vdj Oldenborg oc Delmenhorst, sin kæriste naadigste Herre.

(Original i R. A. Brevet er ligesom Nr. 4 skrevet af Palladius med egenhændig Underskrift af Johs. Machabæus. Danske Kancelli. Indlæg 18/s 1548. (Tidligere Signatur: Breve til danske Konger fra lærde Mænd Fase. 3). 1 Papirsegl bevaret.)