Palladius, Peder 6. 1549, 10. April. Peder Palladius's Vidnedsbyrd for Morten Einersen.

6. 1549, 10. April. Peder Palladius's Vidnedsbyrd for Morten Einersen.

Jeg Peder Palladius, doctor superintendens offuer Sielandz stigt i Danmarck, bekender for alle, med dette mit obne breff, oc egen haandscrifft, at ieg aff vor naadigste herris, kongelig majestatz, kong Chriftians hoymegtigheds befalning, haffuer met mine brødre i Christo, oc medtienere, som ere i denne hoye schole, oc i diße kircker, her til Kiøbenhaffn, annammet denne erlig oc welforstandig mand, her Morthen Eynersen til mig, oc effter hand nu haffuer werit her i byen denne winter vdoffuer, haffuer ieg offuerhørt hannem, oc formerckt hans store forbedring, vdi guds salig ord, som hand haffuer faaet her i byen, besynderlige hoß den fromme oc hoylerd mand doctor Hans Machabeus, en doctor i den hellige schrifft, som hand haffuer weret hoß, til huß oc kaast, siden hand hid kom til oß, saa at ieg kender forscrfne her Morthen Eynersen, god forre, at were en superintendent oc biskop oc den rette offuerste tilsiunds mand i religionen offuer alt Skalholtz stigt vdi Island, oc effter at hand er christelige oc relige kaldet dertil, oc aff kongelig maiestatt dertil stadfest, som hans beseglede breffue tilkiende giffue, som hand der paa haffuer met sig, haffuer ieg paa mit embedis och befalnings wegne, som mig aff min herre oc konge er befalet, at haffue tilsiun udi religion i Island, samtøckt hannem 255 til samme superintendents oc biskoplig embede, oc derfaare oc saa induigdt hannem dertil, nu paa denne siste søndag her waar effter den hellige apostoliske skick, met henders paaleggelse, oc en christen bøn, effter kongelig maiestats ordinantzis lydelse, her faar hoye altere i domkircken, vdi denne christen allmoffues neruerelse, saa at hand er en vduoldt, samtyckt, stadfest oc induigdt superintendent oc biskop til forscrefhe Skalholtz stigt, forhobendis at hans embede skeer til guds ære oc den christen almoffues opbyggelse i samme stigt, vdi vor herre Jesu Christo. Bedendis derfore alle gode christne, vdi gantske Skalholtz stigt, baade leeg oc lerd, besynderlige alle wor naadigste herres, kongelig maiestats befalningsmend, oc alle andre regentere der i stigten oc paa landet, at de wille beskerme oc hanthaffue forscrefne her Morten Eynersen, som Skalholtz stigtis : rette superintendent oc biscop, disligeste alle præstmend oc det gantske clericie, oc den menige mand oc christen almoffue, at de ere hannem hørige oc lydige i samme hans hellige biscoplig embede, til guds ære, til deris næstis nøtt oc gaffn, oc til deris egen salighed, vdi vor eniste saliggører: wor herre Jesu Christo, hannem dem allesammen befalendes til euig tid, met min fattige tienistis tilbydelse, ehues de mig nogen tid tilsigendis worde. Til ydermere widnisbyrd, at saa er i sandhed, trycker ieg mit embedis indsegel neden faar dette mit obne breff. Skreffuit i Kiøbenhaffn den onsdag nest for palme syndag, gud aar MDXLIX0.

(Afskrift i NkS. 40. 2710. III. S. 60 "exoriginali chartaceo". - Udgivet af Biskop Harboe i Kbh. Selsk. Skr.VII, 16 f.)