Palladius, Peder 11. 1557, 7. August, Peder Palladius til Borgmester og Raad i Kjøge.

11. 1557, 7. August, Peder Palladius til Borgmester og Raad i Kjøge.

Dei gratiam & pacem per Jesum Christum. Kiere christne brødre, borgemestere og raad udi Kiøge, med den meenige almue. Efter en ævig tacksigelse for alle velgierninger, 262 giver ieg eder kierligen tilkiende, at jeg haffuer faaet kongl. maytts. høymegtigheds skriffuelse och tilstedelse, at erlig och vellærde mand hr. Søfren Grønbech skall och maae efter eders christelige begiering være eders sogne prest och sielesørger effter min fromme hr. Mortens død, och des imellem tiene eder udi min fromme hr. Mortens sted for een medtiener, som samme kongl. maytts. breff videre derom indeholder och udviiser. Hvorfore ieg paa mit embedes vegne det ogsaa gierne sambtycker, och haffuer forfaret udi alle maader, at forneffnte dominus Severinus Grønbech, bonarum artium baccalaureus, er en beqvem person til embedet. Gud giffue eder til lycke. Hanem eder befalendes till ævig tiid, amen. Skreffuet i Kiøbenhaffn den 7. aug. ao. 1557.

Petrus Palladius,
Superintendens Sielandiae
subscripsi propria manu.

(Aftrykt efter "en Copie" i Danske Magazin. VI. 1752. 336-337. Udgivet med moderniseret Retskrivning i Kirkehist. Saml. 4. R. V, 514 f. Afskrift findes i Thott 1390. 40. No. XVI.)