Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

ANDET BIND

S. 6 L. 3. Om Johan Grosch's Trostsprüche se en udførligere Fremstilling i Zeitschr. f. Kirchengeschichte XXXV. 403 ff. (ved Udgiveren). Jfr. Neu kirchl. Zeitschr. 1917, p. 167 ff. (Haufsleiter, Luthers Koburger Briefe und Trostsprüche), - Ogsaa Luther selv skrev paa Koburg Slot 1530 nogle dejlige Sprog af den hellige Skrift: "Schone auserlesene Sprüche der heiligen Schrifft" (ErlangenUdg. Bind 23, S. 154 ff.) o. c. 149 ff.

S. 82, Note til S. 79 L. 10. Interpunktionen] læs: Interjektionen.

S. 96 Nr. 2. Et komplet Exemplar af Udgaven 1562 findes i Trondhjem Bibl. (L. Nielsen i Nord. Tidskr. f. Bok- och Bibl. X. 160).

S. 97 Fodn. Om Fragmentet af Fons vitæ, jfr. L. Nielsen, Boghisi Studier S. 123.

S. 99 L. 6 f. n. Om Navnetrækket AF se L. Nielsen, Boghist. Studier S. 43.

S. 157 L. 15 ff. Den af Biskop Harboe anførte Titel er vistnok afskrevet efter et langt senere Tryk (Exemplar i Herning Musæum) se ndf. (L. Nielsen, Boghist. Studier S. 63).

S. 161. Som Nr. 4 tilføjes: et Tryk, fundet i Herning Musæum, med flg. Titel: Den LI Psalm/ | Miserere | mei Deus/ Christe- | lige vdlagt aff Hierony- | mo Sauonarola/ Oc for- | dansket aff Doct. Petro Palladio/ | alle fromme oc retsindige Christ- | ne/ som Dansk maal for- | staa/ til trøst oc | husualelse. | Prentet i Kiøbenhaffn/ aff | Laurentz Benedicht. | (L. Nielsen, Boghist Studier, S. 101).

S. 189 L. 18. HERKE] læs: HERRE.

S. 194 L. 16. HEKrens] læs: HERens.

S. 206 L. 23. HERKE] læs: HERRE.

S. 297 L. 16. HEKren] læs: HERren.

S. 312 L. 4. Senere Udgaver kendes ikke.] tilføj: "men enkelte Stykker af "En Tractat" er optrykt af H. P. Resen i Om Børnelærdoms Visitatz i almindelighed. Kbh. 1627, se A. Chr. Bangs Katekismehistorie II 161-63. Disse Stykker gik igen i Katekismus-Udgaverne endnu i de stærke Jyders saakaldte "Pavekatekisme". (Meddelt af P. Severinsen).

S. 312 Fodn. En Traktat 1553 er trykt hos Hans Vingaard. (L. Nielsen, Boghisi Studier S. 106).

S. 355 L. 19 og S. 361 (Noten). See her/ om det Barneleg] vistnok Fejl for See her/ om det er Barneleg dvs. "det er ikke Barneleg, men Alvor, med Pesten" osv.

328

S. 360 Note til S. 339 L. 5. Gaat er icke for meget] Betydningen er snarere "af godt kan man ikke faa for meget"; Komplementet hertil bliver: "man kan ogsaa faa for meget af det gode".

S. 370 L. 6 f. n. Traktaten om Mildhed er, som formodet, trykt hos Hans Vingaard; se L. Nielsen i Nord. Tidskr. f. Bok- och Bibl. III. 102.

S. 378 L. 30 (og Note 387). Men er det en Herremand/ Borger eller Bonde/ som er fortørnit/ da mue der Herremend/ Borgere eller Bønder omkring hannem] bør forklares: "da maa der Herremænd osv. omkring ham" dvs. da maa der Dannemænds Forbønner og Trusler til, for at den fornærmede skal tilgive - da gør han det ikke af sig selv. (Meddelt af P. Severins en).

S. 383 L. 28. den wgudelig Iulianus] jfr. Fr. Nielsens Haandb. i Kirkens Historie I. 542.

S. 393 Nr. 1. "Om Aager" er trykt hos Hans Vingaard, se L. Nielsen i Nord Tidskr. f. Bok- och Bibl. III. 102.