Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

1
JESU CHRISTI
NAVNE OG TITLER
1556.
2
3

INDLEDNING.

SOM foran (I. Bind S. 352, Note 4) nævnt findes i det lille Haandskrift, der nu opbevares i Stiftsbiblioteket i Vexiø, Bl. 22 v -25 r et latinsk Skrift, der nøje svarer til Palladius' ndf. udgivne Tavle over Jesu Navne og Titler. Spørgsmaalet bliver da, om det latinske Skrift er oversat efter Palladius' Tavle, eller om der til Grund for denne ligger en latinsk Original. Palladius' Skrift bestaar, som det vil ses, af en Række Skriftsteder, i hvilke Benævnelser for Jesus findes. Hvis nu disse Skriftsteder stemmer overens med Texten i den danske Bibel 1550, er der en vis Sandsynlighed for, at Palladius selv har samlet Skriftstederne (skønt han ogsaa i Oversættelser fra denne Tid kan bringe Skriftstederne i Overensstemmelse med 1550-Texten, se foran III Bind S. 271 ff.); skulde det derimod vise sig, at Skriftstedernes Form er forskellig fra den danske Bibels, men stemmer overens med den latinske Texts, tør det anses for sikkert, at Palladius' Skrift ikke er originalt, men oversat efter det latinske. Et Par Sammenstillinger mellem Palladius' Text og Vexiø-Haandskriftets vil give Svar paa Spørgsmaalet.

Hos Palladius staar (ndf. S. 6, L. 10): En euig Prest , hvilket svarer til Vexiø-Haandskriftets: Æternus sacerdos , Biblen 1550 har derimod: en Prest euindetige , hvilket gengiver Luther-Oversættelsens: ein Priester ewiglich (Ps. 110.4). Hos Palladius staar (sst. L. 12): En forligelse for alle verdsens Synder ; dette svarer nøje til Haandskriftets propitiatio pro peccatis totius mundi , mens Biblen 1550 har forligelsen 4 for vore synder , gengivende Luther-Oversættelsens: die Versönung für vnser sünde (1. Joh. 2.2).

Der kan da ingen Tvivl være om, at Grundlaget er den latinske Text; og Palladius har, som det oftest var hans Sæd, fulgt sin Kilde nøje, ogsaa hvor denne ikke stemmede med den autoriserede Bibels Ordlyd. Men Grundlaget har naturligvis ikke været den tilfældige Afskrift, der findes i Vexiø-Haandskriftet; dette fremgaar alene deraf, at der i denne Afskrift findes Huller i Navnerækken, som ikke findes hos Palladius (saaledes mangler i Haandskriftet de Skriftsteder, der svarer til Palladius' Text ndf. S.6, L.17: Hebr. 13.10, L. 32: Joh. 6.35; S. 8, L.23: Col.1.15); Grundlaget har sikkert været et trykt Skrift, højst sandsynlig en Tavle (et Folioblad) som Palladius' Nytaarsgave, men denne latinske Original er det ikke lykkedes mig at finde. Saa meget værdifuldere for os bliver da Afskriften i Vexiø-Haandskriftet, og denne viser, at Palladius har fulgt den latinske Original helt igennem; selv Efterskriften, som man paa Grund af dens personlige Form kunde have troet var forfattet af Palladius, er - som Skriftstederne - oversat Sætning for Sætning. Det vil være tilstrækkeligt at anføre Efterskriftens Begyndelse. I Haandskriftet lyder den:

Ad lectorem. Vide quantum lucis adferunt hi egregij titulj ad veram Christi cognitionem, etiam cum simpliciter sine interpretatione recitati fuerint. O quam admirabilem sapientiam. O quam vberrimas consolationes in apertum proferre possit etc.; og Palladius gengiver lokaliserende: Her kunde i oc eders Erlige oc edele Søstere/ kære Fru Pernille/ see faar øyen/ huad liuss/ forstand oc forklaring disse merckelige Naffn oc Titeler føre met sig til at forstaa rettelige vor Herris Jesu Christi ærefulde Mandoms velgerninger/ oc huad Hand vdrette til vor Salighed/ alligeuel at de staa her ekon enfoldige opregnede til at betencke oc offuerueye/ vden nogen forklaring oc vdleggelse/ O huilcken vnderlig Visdom/ oc huor offuerflødige trøst oc husualelse de føre met sig/ etc.

Palladius' Nytaarsgave til Fru Pernille Oxe og hendes 5 Søstre er da en i alt væsentligt ordret Oversættelse af et lille latinsk Skrift, der rimeligvis er forfattet ved Aarhundredets Midte af en af de tyske Opbyggelses-Skribenter 1 .

Kun et eneste Exemplar af "Nytaarsgaven" er bevaret. Det er i c. 2/3 Størrelse gengivet paa omstaaende Bilag. Noget Trykkested er ikke angivet, men det typografiske Udstyr viser, at Bogtrykkeren som ved Palladius' samtidige Skrifter er Hans Vingaard (se Lauritz Nielsens Afh, i Nord. Tidskr. f. Bok- och Biblioteksväsen 1916, S. 103). Det bevarede Exemplar, der, som Gengivelsen viser, er noget læderet, findes paa det kgl. Bibliotek i København.

*
6

Nogle Uor Serris Jesu Christi Hellige
oc salige Naffn oc Titeler/ aff den hellige scrifft/ alle Christne
meget trøstelige/ tilsammen screffne oc skenckte Erlig oc
Velbyrdig Quinde/ Frue Pernille Oxe/ oc hendis
kære Søstre til Nyt aars gaffue.
Aar.M.D.LVI.

Jesus eller Frelsermand. Matth: i. Act: iiii. Phil. ii.

Messias eller Christus. Esaiæ Ixi. Luc. iiii. Psal. xlv.

Vor Konge. Zacha. ix. Matth. xxi.

En euig Prest. Psal. cx.

Vor Naade stol Ro: iii. Ebre: iiii.

En forligelse for alle verdsens Synder. i: Joh. ii.

Genløsere oc genløselse. Esa.xl. Ix. Matth.xx. i.Cor.i. Luc: i.

Den eniste Midler. i. Timoth. ii. Gal. iii. Seb. viii.

Vor Talsmand. i. Jo. ii.

Vor Slactoffer oc Brendoffer. ii. Cor: ii. Esa: liii. Ephe.v.

Vort Altere. Heb: xiii.

Guds lam som drager verdsens synder. Jo. i.

Vor viisbom/ retferdighed/ hellighed etc. i. Cor: i Hiere: xxiii.

Verdsens liuss. Jo. xii.

Vor Mester. Jo: xiii.

Guds Suend oc tienere. Esa. xlii. liii.

Vor Vey/ Sandhed oc Liff. Jo: xiiii.

vor Opstandelse. Jo. xi.

Begyndelsen oc den førstefødde aff de døde. Col: i.

7

Den første fødde iblant mange brødre. Ro: viii.

Vort haab. i. Timoth. i.

Vor Broder. Psal. xxii. Heb: ii. Mat: xxviii. Jo: xx.

Vor Hyrde. Ezech. xxxiiii. Jo: x.

Den ypperste Hyrde. i. Pet. v.

Den rette Faaresti dør. Jo. x.

Liffzens brød. Jo. vi.

Vor Klippe. Matth. xvi.

Den siuøynet sten. Zach. iii.

Den sten som er vdhuggen aff Bierget foruden hender. Dan: ii.

Louens fuldkommelse. Ro. x.

Den hellige kirckis Brudgom. Eph: v.

Den hellige Kirckis hoffuit. Ephes. i. v.

Det sande Vintræ. Jo: xv.

Den hiørne Sten. Psal. cxviii. Act: iiii.

Den retuishedtz Quist. Jere: xxiii.

Liffsene første. Act. iii.

En Herre offuer alting. Act. x.

Ærene konge. Psal. xxiiii.

Den Retuise. Rom iii. v. Esa.liii. Act: iii.vii. i. Joannis ii.

Math: xv.

Ærens haab: Psal: xxiiii.

En Arffuing offuer alting: Hebr: i.

En Første offuer Kongerne paa Jorden. Apoca: i.

Liffsens ord: i. Joan: i.

Immanuel/ Gud met oss. Esa: vit Math. i.

Gud Faders Euige ord. Joan. i.

Guds visdom: i. Corinth: i.

Guds krafft. Rom: i.

Den wsiunlig Gudz Billid: Colosi: i.

Den første fødde faar alle Creatur: Colos: i.

Hans Faders æris skin. Heb. i.

En sand Gud/ oc det Euige Liff/ i. Joan: v.

Zebaoths Gud. Zacha: ii.

Pactens Engel: Malach: iii.

8

Vnderlig: 1 Esaiæ .ix.

- - - 1 Esaiæ. ix.

Krafft. Esaiæ. ix.

Kempe: Esaiæ. ix.

Euig Fader Esaiæ. ix.

Fredzens Første.Esaiæ. ix.

Retferdighede Sol: Malach. iiii.

Vor fred. Eph: ii.

En Dommer offuer leffuende oc døde Act: x.

Her kunde i oc eders Erlige oc edele Søstere/ kære Fru Pernille/ see faar øyen/ huad liuss/ forstand oc forklaring disse merckelige Naffn oc Titeler føre met sig til at forstaa rettelige vor Herris Jesu Christi ærefulde Mandoms velgerninger/ oc huad Hand vdrette til vor Salighed/ alligeuel at de staa her ekon enfoldige opregnede til at betencke oc offuerueye/ vden nogen forklaring oc vdleggelse/ O huilcken vnderlig Visdom/ oc huor offuerflødige trøst oc husualelse de føre met sig/ der som nogen vilde met sin vindskibelighed beflite sig til at vdlegge oc vdsige dem/ Thi de giffue oss klarlige nock til kende huad for en Herre Christus er/ Huad raad/ hielp oc trøst wi haffue vdaff hannem i Syndsenes oc dødzens forskreckelse/ huilckit dette ene aller helligste Christi Naffn Jesus/ giffuer nocksom til kende i det at alle bedrøffuede samuittigheder faa en euig husualelse/ besønderlige/ effterdi der er icke andet naffn giffuit menniskerne paa Jorden/ huor ved dem bør at vorde salige. Act: iiii. Huor faar Paulus/ Philip: ii. siger. Gud haffuer ophøyet hannem oc giffuit hannem it Naffn som er offuer alle naffn/ at vdi Jesu naffn skulle alle knæ bøys i himmelen/ paa Jorden oc vnder Jorden. Huad ville wi sige om det Naffn Christus? Huor met bemerckis icke aleniste hans Rige/ men ocsaa hans Præstedom/ Huad dette ord Immanuel? Huad det ord Broder? Huad ville wi da sige om alle de andre? Obne de oss icke en ret vidskab oc kendelse om vor Herre Christo/ til vor Retferdighed? som der staar. Esa: liii.

* 9

Hand skal met sin Kendelse/ Retferdig gøre mange. Derfaar skal mand legge vind paa at lære disse fortageligste Naffn oc Titeler vden at/ oc komme dem ihu/ at wi kunde Euige oc altid øffue vor Tro oc paakaldelse met dem/ Jesus Christus vere hoss oss ocsaa i dette Nyt aar som nu begyndis oc staa vor fare i al modgang oc drage oss fram til det euige liff. Amen.

Pet. Pall.
10

NOTER OG TEXTRETTELSER.

S. 6 L. l ff. Den latinske Overskrift lyder; Enumeratio sacratissimorum Christi titulorum omnibus Christianis admodum consolatoria .

S. 6 L. 4. Pernille Oxe (1530-76) var Søster til Peder Oxe og gift med Otto Rud. Danm. Adels Aarb. XXIV, 343.

S. 6 L. 14. Vexiø-hdskr. har: Heb. 8. 7. 9 .

S. 7 L. 20. Esa. liii , Orig. Esa. lxxxiii .

S. 7 L. 33. 1. Joan. v ., Orig, Joan. v .

S. 7 L. 35. Malach. iii , Orig. Malach . iiii .

S. 8 L. 1. Vnderlig - - -; Vexiø-hdskr. har: Admirabilis | Consiliarius | forfis siue deus | Gigas etc.

S. 9 L. 5. staa vor fare i al modgang , Vexiø-hdskr. nostra pericula gubernet .