Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

Nogle Uor Serris Jesu Christi Hellige
oc salige Naffn oc Titeler/ aff den hellige scrifft/ alle Christne
meget trøstelige/ tilsammen screffne oc skenckte Erlig oc
Velbyrdig Quinde/ Frue Pernille Oxe/ oc hendis
kære Søstre til Nyt aars gaffue.
Aar.M.D.LVI.

Jesus eller Frelsermand. Matth: i. Act: iiii. Phil. ii.

Messias eller Christus. Esaiæ Ixi. Luc. iiii. Psal. xlv.

Vor Konge. Zacha. ix. Matth. xxi.

En euig Prest. Psal. cx.

Vor Naade stol Ro: iii. Ebre: iiii.

En forligelse for alle verdsens Synder. i: Joh. ii.

Genløsere oc genløselse. Esa.xl. Ix. Matth.xx. i.Cor.i. Luc: i.

Den eniste Midler. i. Timoth. ii. Gal. iii. Seb. viii.

Vor Talsmand. i. Jo. ii.

Vor Slactoffer oc Brendoffer. ii. Cor: ii. Esa: liii. Ephe.v.

Vort Altere. Heb: xiii.

Guds lam som drager verdsens synder. Jo. i.

Vor viisbom/ retferdighed/ hellighed etc. i. Cor: i Hiere: xxiii.

Verdsens liuss. Jo. xii.

Vor Mester. Jo: xiii.

Guds Suend oc tienere. Esa. xlii. liii.

Vor Vey/ Sandhed oc Liff. Jo: xiiii.

vor Opstandelse. Jo. xi.

Begyndelsen oc den førstefødde aff de døde. Col: i.

7

Den første fødde iblant mange brødre. Ro: viii.

Vort haab. i. Timoth. i.

Vor Broder. Psal. xxii. Heb: ii. Mat: xxviii. Jo: xx.

Vor Hyrde. Ezech. xxxiiii. Jo: x.

Den ypperste Hyrde. i. Pet. v.

Den rette Faaresti dør. Jo. x.

Liffzens brød. Jo. vi.

Vor Klippe. Matth. xvi.

Den siuøynet sten. Zach. iii.

Den sten som er vdhuggen aff Bierget foruden hender. Dan: ii.

Louens fuldkommelse. Ro. x.

Den hellige kirckis Brudgom. Eph: v.

Den hellige Kirckis hoffuit. Ephes. i. v.

Det sande Vintræ. Jo: xv.

Den hiørne Sten. Psal. cxviii. Act: iiii.

Den retuishedtz Quist. Jere: xxiii.

Liffsene første. Act. iii.

En Herre offuer alting. Act. x.

Ærene konge. Psal. xxiiii.

Den Retuise. Rom iii. v. Esa.liii. Act: iii.vii. i. Joannis ii.

Math: xv.

Ærens haab: Psal: xxiiii.

En Arffuing offuer alting: Hebr: i.

En Første offuer Kongerne paa Jorden. Apoca: i.

Liffsens ord: i. Joan: i.

Immanuel/ Gud met oss. Esa: vit Math. i.

Gud Faders Euige ord. Joan. i.

Guds visdom: i. Corinth: i.

Guds krafft. Rom: i.

Den wsiunlig Gudz Billid: Colosi: i.

Den første fødde faar alle Creatur: Colos: i.

Hans Faders æris skin. Heb. i.

En sand Gud/ oc det Euige Liff/ i. Joan: v.

Zebaoths Gud. Zacha: ii.

Pactens Engel: Malach: iii.

8

Vnderlig: 1 Esaiæ .ix.

- - - 1 Esaiæ. ix.

Krafft. Esaiæ. ix.

Kempe: Esaiæ. ix.

Euig Fader Esaiæ. ix.

Fredzens Første.Esaiæ. ix.

Retferdighede Sol: Malach. iiii.

Vor fred. Eph: ii.

En Dommer offuer leffuende oc døde Act: x.

Her kunde i oc eders Erlige oc edele Søstere/ kære Fru Pernille/ see faar øyen/ huad liuss/ forstand oc forklaring disse merckelige Naffn oc Titeler føre met sig til at forstaa rettelige vor Herris Jesu Christi ærefulde Mandoms velgerninger/ oc huad Hand vdrette til vor Salighed/ alligeuel at de staa her ekon enfoldige opregnede til at betencke oc offuerueye/ vden nogen forklaring oc vdleggelse/ O huilcken vnderlig Visdom/ oc huor offuerflødige trøst oc husualelse de føre met sig/ der som nogen vilde met sin vindskibelighed beflite sig til at vdlegge oc vdsige dem/ Thi de giffue oss klarlige nock til kende huad for en Herre Christus er/ Huad raad/ hielp oc trøst wi haffue vdaff hannem i Syndsenes oc dødzens forskreckelse/ huilckit dette ene aller helligste Christi Naffn Jesus/ giffuer nocksom til kende i det at alle bedrøffuede samuittigheder faa en euig husualelse/ besønderlige/ effterdi der er icke andet naffn giffuit menniskerne paa Jorden/ huor ved dem bør at vorde salige. Act: iiii. Huor faar Paulus/ Philip: ii. siger. Gud haffuer ophøyet hannem oc giffuit hannem it Naffn som er offuer alle naffn/ at vdi Jesu naffn skulle alle knæ bøys i himmelen/ paa Jorden oc vnder Jorden. Huad ville wi sige om det Naffn Christus? Huor met bemerckis icke aleniste hans Rige/ men ocsaa hans Præstedom/ Huad dette ord Immanuel? Huad det ord Broder? Huad ville wi da sige om alle de andre? Obne de oss icke en ret vidskab oc kendelse om vor Herre Christo/ til vor Retferdighed? som der staar. Esa: liii.

* 9

Hand skal met sin Kendelse/ Retferdig gøre mange. Derfaar skal mand legge vind paa at lære disse fortageligste Naffn oc Titeler vden at/ oc komme dem ihu/ at wi kunde Euige oc altid øffue vor Tro oc paakaldelse met dem/ Jesus Christus vere hoss oss ocsaa i dette Nyt aar som nu begyndis oc staa vor fare i al modgang oc drage oss fram til det euige liff. Amen.

Pet. Pall.