Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

287
FORTALE
TIL
GILBERT JONSSEN:
NOCKRER PSALMAR
1558.
288
289

INDLEDNING.

DEN lille Samling islandske Salmer, som Gísli Jónsson udgav, da han i Vinteren 1557-58 var i København for at modtage Indvielsen til Skalholts Bispestol, indeholder Oversættelser af de kendteste Hymner som Veni creator spiritus: "Kom Gud Fader og helgi And | vpp lys vor hiorttu med riett forstand", Gloria in excelsis: "Aleinazte Gud i Himerick", endvidere Credo, Tibi laus, Agnus Dei ofl. 1 Desuden er Litaniet og Skriftemaalet gengivet paa Islandsk. Den lille Bog, der er i Format som omstaaende Titelblad, bestaar af fire 8-bladede Læg, signerede A-D. Paa sidste Blad staar:
þetta skal nu vera einnfallig skickan og mate/ fyrer olærtt almuga folck/ ad ganga til og giora sina latning fyrer sinum þinga Presti/ eptter þvi sem i Donskum Psalma Bockum er Prenttad/ Vt sett af mier gisla Presti Jonssynni i Kaupenhafnn 17. Kalendas Januarij Anno saluatoris. 1558. Soli deo sit gloria.

Og nedenunder:
þryckt vti Kaupenhafn/ af mier Hans Vingard. Anno M. D. Lviij.

Der kendes kun denne Udgave af Gisli Jónssons Salmebog. Exemplar af den findes paa det kgl. Bibliothek.

*
290
291

Peder Palladius/ Til den fromme Her
Gilbert Super intendent i Skalholt stict paa Island.

NAade oc Fred aff Gud ved Jesum Christum/ Kære Her Gilbert/ sønderlig gode ven/ tacker ieg Gud/ ocsaa for den gaffue/ som hand haffuer giffuit eder til at Transferere/ vdaff den Hellige Scrifft/ paa Islands maal/ ocsaa Hellige sang/ oc Aandelige Viser/ til den Meninge Mands vnderuisning/ trøst oc husualelse/ Som ieg haaber at det fromme Klerkeri paa Island icke forsømmer ath siunge læsse oc scriffue disse Psalmer/ och de som min fromme her Morthen Eynersen lod vdsette til gaffns/ och til Guds ære/ Gud giffue sin naade der til Amen. Oc som den Hellige Paulus raader alle Fromme Christne/ vdi sit sende breffs femte Capittel til de Epheser/ Der som hand saa siger.

Bliffuer fulde aff Aanden/ och taler || met huer andre/ om Psalmer oc Loffsange oc Aandelige Viser/ siunger oc leger for Herren i eders Hierte/ oc siger altid/ Gud oc Faderen tack for alting/ i vor Herrie Jesu Christi naffn/ Der faar er det
gaat oc effter Guds vilie/ at framsette oc bruge Hellige
Psalmer/ som i her gøre til Guds ære/ tagendis løn
aff hannem/ oc hannem eder Befalendis
til euig tid Amen.

292

NOTER.

S. 291 L. 2. Om Biskop Gilbert (Gisli ) se foran S. 286.

S. 291 L. 11. Morthen Eynersen (Martin Einarson ) udgav som foran nævnt den første islandske Salmebog; den udkom 1555 sammen med den af ham udgivne og af Palladius gennemsete islandske Haandbog for Præster (Ein kristilig handbog).