Palladius, Peder Til den Christen Læsere.

Til den Christen Læsere.

MAnge vide icke huorlunde de skulle scriffte enten naar de komme fram for deris Sogne Prest/ eller oc ved dem sielff for Gud/ derfor kunde de lettelige lære denne Almindelige form vden ath/ och siden dem bruge/ at de kunde vide huad de gøre/ naar de begere affløssning oc randsage dem selffue/ och ret hiertelige bekende dem/ effter som de x. Budord giffue Synderne tilkende/ ath huer kand vide oc bekende sin oprindelig Synd/ met alle de

Synder/ som der aff flyder/ at mand kand rette
oc bedre sig/ och saa staa emod Synden/
och stride mandeligt etc.

P. Pall.||