Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

EFter at wi haffue nu hørt/ sagen/ huor faar Gud Fader bær vidne om sin Søn/ som er/ mod den store forargelse om Christi skrøbelighed oc om Kaarssit/ oc det for hans Discipler oc for alle vdualde/ da ville wi nu see/ huad samme røst haffuer hiem at bære/ saa at wi kunde offuerueye den/ oss til lærdom oc trøst Thi det er en tale/ som ingen bør at tuile paa/ men hiertelige/ at anamme oc sette tro til/ i det/ at det er Guds faders Røst om sin Søn/ at hand er Guds Søn/ oc en arffuing oc Herre offuer Himmelen oc Iorden/ oc inde holder denne Røst alt det oss bør at tencke oc vide om vor Herre Christo.

* Der findis vel andre merckelige vidnesbyrd om vor Herre Christo/ først i det gamle Testamente/ det || bære Patriarkerne/ Moses/ Kongerne och Propheterne vidnesbyrd om hannem/ oc i det Ny Testamente/ bære Englene/ Ioseph oc Maria/ Zacharias/ Hiurderne/ Simeon oc Anna/ de Vise/ S: Hans Baptist/ Apostler/ oc vor Herris Christi egne gerninger oc miracler vidnesbyrd om hannem/ som hand oc selff siger hoss Iohannem/ Randsager sctrffterne/ Thi de bære vidnisbyrd om mig. Men her er noget yppermere/ her ligger Gud fader selff haanden paa sin Søn/ det er/ hand vidner at Christus er Guds Søn/ oc at hand skal være it offer for Menniskens Slect/ hannem (siger hand) skulle i høre.

* Saa ville wi nu tage denne røst/ oc holde hende mod det som Presthøffdingene/ Leuiter/ Phariseer/ oc det Iødske Folck hulde dem om Christo/ || oc mod det som Tyrckere oc Papister holde om hannem/ paa denne dag/ da faa wi at see huor fuld Verden er aff vederstyggelig oc farlig vildfarelse.

* Try ting begriber Gud Fader vdi denne Røst huor met hand giffuer sin Søn den rette heder oc ære/ som den hellige Petrus bær vidne der om/ der som hand scriffuer/ oc gør ihukommelse om denne Histori. Hand fick (siger Peder) heder oc ære/ Denne er min Søn etc. Oc wi hørde denne Røst komme ned fra Himmelen/ den tid wi vaare met hannem paa bierget.