Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

Den XVII. Søn eff. Trini.

Collect.||

OHerre wi bede/ giff dine folck at vndfly Dieffuelsens eggelse/ oc met it reent hierte at legge sig effter dig Herre aleniste/ Ved vor Herre Ihesum Christum/ Som met dig leffuer oc regnerer/ en sand Gud/ etc.

Oc vnder tiden denne.

HErre Gud himmelske Fader/ wi bede du vilt formedelst din hellig Aand saa regere oc lede oss/ at wi kunde altid holde oss i din fryct/ oc icke vere hofferdige/ men met gantske hierte høre oc anamme dit Ord/ oc rettelige hellige Sabbatz dagen/ det wi kunde ocsaa formedelst dit Ord bliffue hellig giorde/ Først saa/ at wi sette al vor fortrøstning oc haab paa din Søn Ihesum Christum/ at hand er allene vor retferdigbed oc genløsere/ oc der nest at wi rette oc bedre vort leffnet effter dit Ordz lydelse/ oc at wi tage oss vare for al forargelse/ ind til wi bliffue ved din Naade i Christo euindelige salige/ Amen.

Epistelen Ephe. IIII. ||

SAa formaner nu ieg eder/ som er fangen i Herren/ At i ville vandre/ lige som det er eders Kald tilbørligt/ der i ere kallede vdi/ met al ydmyghed oc sactmodighed/ met taalmodighed/ Oc den ene fordrage den anden i Kærlighed/ Oc verer flitige til at holde enighed i Aanden/ formedelst fredens baand. It Legeme oc en Aand/ Lige som i oc ere kallede/ til it Haab i eders Kald. En Herre/ en Tro/ en Daab/ en Gud oc allis (vore) Fader/ som er offuer eder alle/ oc formedelst eder alle/ oc i eder alle. ||

Euangelium Luce. XIIII.

DEt begaff sig/ at Ihesus kom i en aff de Øffuerste Phariseers Huss/ paa en Sabbath/ at æde Brød/ Oc de toge vare paa hannem. Oc see/ der vaar it Menniske faar hannem/ som vaar vatersotigt. Oc Ihesus 452 suarede/ oc talede til de Scrifftkloge oc Phariseer/ oc sagde/ Er det oc ret at helbrede om Sabbathen? Oc de tagde stille. Oc hand tog paa hannem/ oc helbredede hannem/ oc loed hannem gaa. Oc suarede/ oc sagde til dem/ Huo er iblant eder || hues Oxe eller Asen der falder i Brønden/ oc hand icke strax drager det op om Sabbaths dagen? Oc de kunde icke giffue hannem suar der paa igen. Oc hand sagde en Lignelse til Gesterne/ der hand merckte/ huorledis de vdualde at side øffuerst/ oc sagde til dem/ Naar nogen biuder dig til Brøllup/ da sæt dig icke øffuerst/ At der skal icke nogen tid/ en hederligere end du/ vere buden af hannem/ Oc saa kommer da/ den der indbød dig oc hannem/ oc siger til dig/ Giff denne rum || Oc du maat da met Blusel side nederst Men naar du biudis/ da gack bort/ oc sæt dig nederst/ At naar hand da kommer som dig indbød/ skal sige til dig/ Ven/ sæt dig hen op/ Saa haffuer du ære faar dem/ som side met dig til Bordz. Thi huo sig selff ophøyer/ hand skal nedtryckis/ Oc huo sig selff nedtrycker/ hand skal ophøyis.