Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

Den XVIII. Søn. eff. Tri.

Collect.

OHerre wi bede/ Lad din miskundheds beskaffuelse/ styre vore hierter/ fordi vden dig kunde wi icke vere dig behagelige/ Ved vor Herre Ihesum Christum/ som met dig leffuer oc regnerer/ en sand Gud/ etc.

Oc vnder tiden denne.

HErre Gud himmelske Fader/ wi ere io arme elendige syndere/ din || vilie vide wi/ men wi ere saa skrøbelige/ saa at wi icke fuldkomme din vilie oc begering/ kød oc blod i oss er forsterckt/ Saa lader den lede Fiende Dieffuelen oss ocsaa icke til freds/ Derfaar bede wi dig/ du vilt vdøse din hellig Aand i vore hierter/ at wi met en sterckt tro/ henge hart ved din Søn Ihesum Christum/ oc trøste oss met hans pine oc død/ oc tro syndernis forladelse formedelst hannem/ ocsaa hev paa Iorden leffue hederlige effter din vilie/ at wi paa din Naade ved Iesum Christum kunde salige dø her bort/ aff denne elendige Verden/ A.

Epistelen. I. Corinth. I.

Kære Brødre/ Ieg tacker min Gud altid paa eders vegne/ for Guds naade/ som eder er giffuen i Christo Ihesu/ At i ere formedelst hannem giorde rige i alle stycker/ vdi || al Lærdom/ oc i al Forstand. Lige som oc predicken om Chriisto er bleffuen krafftig i eder/ Saa/ at eder 455 Fattis inted paa nogen Gaffue/ Oc vocter ekon paa vor Herris Ihesu Christi obenbarelse/ huilcken som oc skal beholde eder fast indtil enden/ At i skulle vetre vstraffelige paa vor Herris Ihesu Christi dag.

Euangelium Matthei. XXII.

DEr Phariseerne hørde/ at Ihesus haffde stoppet munden paa Saduceerne/ da forsamlede de dem/ Oc en || aff dem som vaar en Scrifftklog/ fristede hannem/ oc sagde/ Mestere/ Huilcket er det ypperse Bud i Lowen? Ihesus sagde til hannem/ Du skalt elske Gud din Herre/ aff gantske Hierte/ aff gantske Siel/ aff gantske sind/ Dette er det ypperste oc største Bud. Det andet er lige som dette/ Du skalt elske din Neste/ lige som dig selff. Vdi disse thu Bud henger al Louen oc Propheterne. Der Phariseerne vaare nu tilsammen/ Spurde Ihesus dem at/ oc sagde/ Huad tyckis eder om Christo? || Hues søn er hand? De sagde/ Dauids. Hand sagde til dem/ Huorledis kalder da Dauid hannem i Aanden en Herre? der som hand siger/ Herren sagde til min Herre/ Sæt dig hoss min høyre haand/ Indtil ieg legger dine Fiender til en skammel vnder dine føder. Effterdi Dauid nu kalder hannem en Herre/ huorledis er hand da hans Søn? Oc ingen kunde suare hannem it ord/ Der torde oc ingen ydermere spørie hannem at noget effter den dag.