Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

Martinus Luther ynsker alle
Christne læsere/ naade oc fred i
Iesu Christo vor Herre.

EFterdi ieg daglige seer oc hører/ at mand met stoer wflittighed oc waluorlighed (ieg vil icke sige met løsactighed) handler offuer børnene det høyuerdige hellige oc trøstelige Daabens Sacramente/ Huilcket ieg tror ocsaa at vere en orsage til/ at de som der hoss staa/ intet der aff kunde forstaa/ huad der bliffuer talet eller handlet/ tyckis mig icke allene nytteligt men ocsaa nødtørteligt at vere/ at mand det paa huer landz tungemal oc icke lenger paa latine handler. Oc haffuer ieg der faare begynt at vdsætte paa tydske de ord som høre til Daaben/ paa det at de som ere Faddere eller der hoss staa/ maatte opueckis til troen oc til en aluorlig paactelse/ oc de Prester som Døbe/ maatte haffue diss ydermere flittighed for deris skyld som høre der paa.

Men ieg aff en Christelig tro/ beder alle dennem som Døbe/ som holde || børn til daab oc som der hoss staa/ at de ville lade dennem gaa til hiertet den herlige kostelige gerning oc den store aluorlighed som er i samme gerning. Thi du kant høre her i ordene som staa i denne bøn huor klaglige oc aluorlige den Christen Kirske fremdrager barnet til daaben oc met bestaandige oc wtuilactige ord for Gud bekender/ at barnet er met Dieffuelen beseet/oc syndsens oc vredsens barn/ oc beder sa flittelige om hielp oc naade ved Daaben at det maatte bliffue Guds barn.

Vilde du der faar betencke at det er plat ingen skemt/ at handle mod diefflen/ oc ikke alene vddriffue hannem aff barnet men ocsaa (effterdi det skal alle sine dage haffue saadan en mectig fiende paa sin hals) at vere det arme barn aff gantske hiertet oc en sterck tro bistandig/ oc met alle største paa actelse oc inderlig begering bede at Gud effter som denne bøn lyder/ vilde icke allene hielpe barnet fra dieffuelens vold/ Men ocsaa bestyrcke/ at det maatte Ridderlige i liff oc død bestaa mod || hannem. Oc frycter ieg wisselige at det gaar mange ilde effter Daaben/ der faar at mand faa kaaldelige ocsaa ladelige met dennem omgaa/ ocsaa aldelis vden aluorlighed for dennem bede i Daaben.

Saa tenck nu at disse vduortis stycke ere de aller ringiste i Daaben som er at blæse Barnit i øyene/ at signe det met kaarssis tegen/ at legge salt i munden/ spøt oc skarn komme i ørene oc næsen/ at smørre brystit oc skulderne met olye/ oc hoffuit panden met Chrismen/ I drage det sin døbe skiorte/ 480 oc giffue det et tend liuss i haanden/ oc andet saadant mere/ som aff mennisken er tillagt at pryde Daaben met/ Thi Daaben kand vel ske faar vden saadanne ting/ oc de ere icke de rætte stycke som Dieffuelen skyer oc flyer faare/ Hand foracter vel mectigere ting/ Det maa gaa her aluorlige til.

Men see der paa at du staar der i en ret tro/ oc hører Guds ord/ oc aluorlige beder. Thi naar Presten siger/ Lader oss bede/ da formaner hand io dig/ at du skalt met hannem bede/ Oc || alle faddere oc de som staa omkring daaben/ skulle i deris hierte bede alle de ord som Presten i sin bøn opregner/ Der faar skal oc Presten sige samme ord frem vdtydelige oc langsomt/ at fadderne kunde dennem vel høre oc fornemme/ oc ved dennem selffue i hiertet met Presten bede oc frem sette faar Gud/ Barnens nød met aluorlighed/ oc aff deris gantske formue faar Barnit sette dennem mod Dieffuelen/ ocsaa stelle dennem/ at de lade det vere en aluorlig ting for dennem/ effterdi at det er for dieffuelen ingen skemt.

Der faar er det vel redeligt oc ret/ at mand icke tilsteder nogen drucken eller vild Prest at døbe/ ei heller bede løssactig folck til fadderne/ men fine/ tuctige/ aluorlige/ fromme Prester oc faddere/ til huilcke mand kand sig forsee/ at de handle samme sag met aluorlighed oc met en ret tro/ at mand icke setter Dieffuelen det høyuerdige Sacrament fore til en spaat/ oc vaanære Gud/ som vdøsser offuer oss i daaben sin offuerflødige oc grundløse naadis rigdom/ saa at hand selff kaller det en || ny fødzei/ Met huilcken wi vorde ledige fra Dieffuelens Tyranni/ løse fra synden/ Døden oc Helffuede/ liffsens børn oc arffuinge til alt det gode Gud haffuer/ oc Guds egne børn oc Christi brødre.

O Kære Christne menniske/ lader oss icke saa wflitelige acte eller handle saadan wsigelig gaffue/ Er dog Daaben vor
eniste trøst oc indgang til alt det gode Gud haffuer/
oc all helgens menighed/ Der til hielpe
oss Gud/ Amen. ||