Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

Døbe faderen siger.

FAr her vd du wrene Aand oc giff den hellig Aand rum.

Der nest skal hand gøre Kaarss paa barnens ansict oc bryst/ sigendis/

Anamme det hellige Kaarsis betegnelse/ baade paa dit ansict oc bryst.

Lader oss bede.

OAlmectige euige Gud/ vor Herris Ihesu Christi Fader/ Ieg rober til dig offuer denne N. din tienere/ som beder om din Daabis gaffue/ oc ved den aandelige || igen fødzel begere din euige naade. Herre tag hannem til dig/ som du haffuer sagt/ Beder saa skulle i faa/ Leder/ saa skulle i finde/ Bancker/ saa skal eder opladis/ Saa giff nu denne som beder om dine gaffuer/ oc op laad dørren faar hannem som bancker/ at hand kand faa den euige velsignelse i dette Himmelske bad/ oc det rige som du haffuer oss allesammen loffuit oc tilsagt/ formiddelst vor Herre Ihesum Christum/ Amen.

Lader oss bede. ||

OAlmectige euige Gud/ den der ved sindfloden effter din strenge retferdighed haffuer fordømt den vantro Verden/ oc effter din store barmhertighed reddede din tro tienere Noe selff ottende. Oc loedst druckne den forherdede Pharao met alle sine i det røde Haaff/ oc førde dit Folck Israel igennem met tørre føder/ Met huilcke du betegnede den hellige tilkommendis Daab/ oc ved din kære Søns vor Herris Ihesu Christi Daab/ haffuer hellig giort oc indset Iordans flod || oc alle andre vand til salighedens bad oc en riglig afftoelse aff Synden. Wi bede dig ved den samme din grundløse barmhertigbed/ at du vilt naadelige see til denne din Tienere. N. oc met en ret tro i aanden hannem begaffue/ at ved dette salighedsens Bad maatte druckne oc vndergaa 482 alt det som hannem aff Adam er metfød/ det er den synd som Adam giorde/ Oc at hand maatte skillis fra de vantro menniskens tal/ oc bliffue beuaret i den hellige Christenheds Arck || altid brendende i Aanden/ glad i haabet tiene dit naffn/ at hand maa faa met alle tro menniske det euige liff oc salighed som du haffuer loffuit hannem/ Ved Iesum Christum vor Herre/ Amen.

Ieg besuer dig du Wrene Aand/ i naffn Faders +/ oc Søns +/ oc hellig Aand +/ at du vdfarer/ oc viger fra denne Ihesu Christi tienere. N. Amen.