Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

NOTER TIL OCHINO'S MÆRKELIGE BØNNER.

S. 104. I Lybeck- og Rostock-Trykket findes følgende Skriftsprog:

Psal. 145 [V. 18-19]. HERREN er nær hoss alle dem/ som kalde paa hannem/ Hoss alle dem/ som kalde paa hannem aluorlige.

Hand giør det/ som de Gudfryctige begære/ Oc hører deris skrijg/ Oc hielper dem.

Esai. 65 [V. 24]. Oc det skal ske/ før end de Robe/ Da vil ieg suare/ Naar de endnu tale/ vil ieg høre.

Begge Skriftsprog stemmer ordret med Texten i Biblen 1550.

S. 105, L. 10. Bernardinus Ochinus aff Senis/ wdi Papisteri/ giorde oc bad; som omtalt i Indledningen S. 94 har Bernardino Ochino skrevet de to Traktater, der er Grundlaget for "Mærkelige Bønner", i Augsburg 1546-47, længe efter at han havde aflagt Munkekutten og var bleven en af de voldsomste Modstandere af "Papisteriet"; se K. Benrath, Bernardino Ochino von Siena, 1892, S. 160 flg.

S. 105, L. 20-23. 2. Thess. 2.8, ordret som i Biblen 1550.

S. 105, L. 26-28. Joh. Aab. 7.14-15, ordret som i Biblen 1550.

S. 105, L. 31. it trøsteligt suar aff den xxxv. Psalme, nærv. Udg. S. 124 flg.

S. 105, L. 32. en ret vdtydning paa det Hebraiske ord Amen jfr. Indledn. S. 95.

S. 106, L. 3 flg. 1.Tim. 5.4.

S. 106, L. 13 flg. "Indgangen" = Ochino's Ain Chrislichs Bett, Bl. Alv L. 4 f. o. flg. Exemplet om den fattige og den rige L. 27 flg. er Palladius' Indskud.

S. 107, L. 4 flg. 1. Bøn = Ain Chr. Bett, Bl. Alv L. 5 f. n. flg.

S. 107, L. 19 flg. 2. Bøn = Ain Chr. Bett, Bl. A2r L. 9 f. o. flg.

S. 108, L. l flg. 3. Bøn = Ain Chr. Bett, Bl. A2r L. 8 f. n. flg.

S. 108, L. 15 flg. 4. Bøn = Ain Chr. Bett, Bl. A2v L. 3 f. o. flg.

- L. 31: gøre noget gaat, ty. gute werck volbringen.

S. 109, L. l flg. 5. Bøn = Ain Chr. Bett, Bl. A2v L. 6 f. n. flg.

- L. 8-10: Der faare - barmhiertighed er tilføjet af Palladius. S. 109, L. 11 flg. 6. Bøn = Ain Chr. Bett, Bl. A3r L. 4 f. o. flg. S. 110, L. l flg. 7. Bøn = Ain Chr. Bett, Bl. A3r L. 3 f. n. flg.

- L. 11: oc ieg er saar giort i tusinde maade, ty. vnd ich mich jm tausent mal verbunden hette. Palladius har aabenbart læst jnn for jm og veruunden for verbunden, hvorved Stedet er blevet forvansket.

128

S. 110, L. 19 flg. 8. Bøn = Ain Chr. Bett, Bl. A3v L. 14 f. o. flg. - L. 23-24: Men det vilde gøre mig mere ont oc en euig tancke, ty. Aber nit weniger wurd mich betrieben/ wann ich bedächte. - L. 26: din pine oc blodige sued, ty. deine träher dein schwaiss vnd blut, jfr. Indledn. S. 90.

S. 111, L. l flg. 9. Bøn = Ain Chr. Bett. Bl. A3v L. l f. n. flg. Skriftet ud.

S. 111, L. 15 flg. 10. Bøn = Ochino, Von der Hoffnung aines Christlichen gemüts, Bl. A2r L. l f. o. flg. Jfr. Indledningen foran S. 88.

S. 112, L. l flg. 11. Bøn = Von der Hoffnung, Bl. A2r L. 17 f. o. flg. - L. 4-5: forvden min møde oc arbeide, ty. on alle dein müh/ verdruss/ arbait/ kostung/ noch schaden.

S. 112, L. 15 flg. 12. Bøn = Von der Hoffnung, Bl. A2v L. 5 f. o. flg. - L. 17-20: effterdi at - Ieg veed, ty. dieweil - Derhalben jfr. Indledningen S. 90.

S. 113, L. 4 flg. 13. Bøn = Von der Hoffnung, Bl. A2v L. 2 f. n. flg. - Svarende til L. 6-11 har den tyske Text: Dann ain yetwederer weiser Man/ wie du Herr selbs sagst/ facht kain sach an / so er nit zuuor den kosten überschlegt/ vnd dasselbig waisst hinauss zufüren/ Noch vil minder vnderstat sich ainiches fürnemens/ so ers nit waisst mit ehren zu volenden. I Marginen: Luc. 14. Palladius har omarbejdet dette ved at indflette Luc. 14 (V. 28-29, Lignelsen om Taarnet) i Texten. Jfr. Noten til S. 122, L. l.

S. 113, L. 21 flg. 14. Bøn = Von der Hoffnung, Bl. A3r L. 9 f. n. flg.

S. 114, L. 11 flg. 15. Bøn = Von der Hoffnung, Bl. A3v L. 6 f. o. flg. - L. 27: affslecte, saaledes i alle Udgaver! Muligvis Paavirkning fra højtysk abschlichten; snarere dog Sætterfejl for affslette, - Forvexling af t og c er meget almindelig. (Den tyske Text har abgetilget. Von der Hoffnung, Bl. A3v L. 4 f. n.).

S. 115, L. l flg. 16. Bøn = Von der Hoffnung, Bl. A4r L. 2 f. o. flg. Jfr. Indledningen S. 91.

S. 115, L. l flg. 17. Bøn = Von der Hoffnung, Bl. A4r L. 18 f. o. flg. Jfr. Indledningen S. 91-92.

S. 116, L. l flg. 18. Bøn = Von der Hoffnung. Bl. A4v L. 3 f. o. flg.

S. 116, L. 22 flg. 19. Bøn = Von der Hoffnung. Bl. A4v L. 22 f. o. flg.

S. 117, L. 6 flg. 20. Bøn = Von der Hoffnung, Bl. B lr L. 8 129 f. o. flg. - L. 11: en aarsage aff mit haab, ty. Vrsach der hoffnung.

S. 117, L. 18 flg. 21. Bøn = Von der Hoffnung, Bl. B. lr L. 16 f. o. flg. - L. 26: tilbagdragelse, saalcdes i alle Udgaver, formodentlig en af Talesproget paavirket Form for tilbagedragelse. - S. 118, L. 4: oc indflyer, ty. flehende jfr. Indledn. S. 93.

S. 118, L. 10 flg. 22. Bøn = Von der Hoffnung, Bl. B.lv L. 11 f. o. flg. - L. 13: salige strøme oc becke, jfr. Indledn. S. 90. - L. 18-21 er tilføjet af Palladius.

S. 118, L. 22 flg. 23. Bøn = Von der Hoffnung, Bl. Blv L. 19 f. o. flg. - S. 119, L. 9: veluellighed, muligvis Paavirkning fra Talesproget, snarere dog Sætterfejl. Alle øvrige Udgaver: veluillighed.

S. 119, L. 21 flg. 24. Bøn = Von der Hoffnung, Bl. B2r L. 17 f. o. flg.

S. 120, L. 8 flg. 25. Bøn = Von der Hofmung, Bl. B2v L. 10 f. o. flg.

S. 120, L. 24 flg. 26. Bøn = Von der Hoffnung, Bl. B2v L. 4 f. n. flg. - L. 29-30: at ieg er aldelis det samme vdualde arme Faar jfr. Indledn. S. 90-91. - L. 30-31: forhuerhuide, Udgaven 1562 forhuerffuede. Fejlen i Originalen skyldes formentlig Ukyndighed af Sætteren: Forvexling af det enslydende hu og ffu; næppe Fejlgreb i Sætterkassen: Forvexling af Typerne ff og h. - S. 121, L. 3: dit hellige ords salige Føde, ty. die gesundes waid/ deines Götlichen worts.

S. 121, L. 7 flg. 27. Bøn = Von der Hofmung, Bl. B 3r L. 10 f. o. flg.

S. 121, L. 20 flg. 28. Bøn = Von der Hoffnung, Bl. B3r L. 20 f. o. flg. - L. 24 flg.: saa at det er min egen oc icke din skyld, ty. nit durch dein/ sonder mein schuld.

S. 122, L. l flg. 29. Bøn = Von der Hoffnung, Bl. B3v L. 4 f. o. flg. - L. 3: der som, ty. So dann dvs. "efter som". - L. 5- 6: met grædende taare, ty. mit wainenden augen. - L. 13: met en bedrøffuet Aand jfr. Indledningen S. 90. - Samme L.: Marffue, Sammenhængen fordrer Marffuen; Formen skyldes formentlig Sætterfejl e for e[x]; men da alle Udgaver har Marffue (Marve), og da denne Form er ret hyppig i 15. og 16. Aarh.'s Litteratur, vilde det næppe være forsvarligt at ændre Originalens Text. Den tyske Oversætt. har: maine gebayn/ marck/ vnd gaist, Von der Hoffnung, Bl. B3v L. 11 f. n. - L. 15 flg.: ty. Ps. 51 Marginalnote. Palladius citerer Skriftstedet i selve Texten. Biblen 1550 har: En angerfuld Aand er det Offer som Gud behager/ Gud 130 forsmaar icke it sorgfult oc angerfult Hierte (Ps. 51.19). Hele Skriftet "Von der Hoffnung" er forsynet med Marginalnoter, i hvilke der henvises til Bibelsteder. Et Par Steder har Pall. som her omtalt indføjet Bibelstederne i Texten, men Citattallene anfører han aldrig. Jfr. Noten til S. 113, L. 6-11

S. 122, L. 19 flg. 30. Bøn = Von der Hoffnung, Bl. B3v L. 20 f. o. flg. Jfr. Indledningen S. 90.

S. 124, L. 25. Ieg er din Salighed. Jfr. Indledn. S. 95 Fodnote.

S. 125, L. 33. nøttrøfftighed, saaledes baade i Kustode og Text. De følgende Udgaver har; nødtørfftighed.