Palladius, Peder

Mens de trykte Udgaver alle er ordret overensstemmende med den her udgivne Text, afviger, som foran S. 102 omtalt, Afskriften i Vexiøhaandskriftet af "En Bøn udi en svar Sot og Sygdom" væsentlig fra Texten i Trykkene. Afvigelserne i Ordforraad og Ordstilling er følgende:

S. 123, L. 10-11] En bøn vdj en suor siuge eller soett L. 12 O HERre Jesu] O herre gud Jesu Christe L. 13 gantske hen] ganske och antuorder megh hen L. 15 denne legemlige Bolige] dette legommelige bolighe L. 15 kand her] kand L. 16 eller oc du vilt] heller attu wilt L. 17 saa skee din vilie/ Thi] ÿ thett att L. 17 vis der paa] wiss paa L. 17-18 det som din miskundelighed er befalet/ kand icke bliffve borte eller forfaris] thett kand icke fforfaris heller bliffue borte som er befalett thin meskunhedtt L. 19 dette skrøbeligt oc wsaligt legeme] dette skrøbelighe och wsle legom L. 20 det Haab ieg] dett hob som ieg L. 22 met din] wedtt thin L. 23 mod alle] ymoedtt alle L. 23 oc at] och L. 23 mod al] ÿmoedtt all L. 24 Satans anfald] skams anfald L. 24 Barmhiertigheds] meskurihedttz L. 25 fordom dage] ffordom tiedtt L. 26 mod hine] ÿ moedtt the L. 27-28 huor aldelis ingen hielp eller vndsetning ieg haffuer] att jegh haffuer slett inghenn hielp eller wndsettningh L. 28 Trofasthed oc tillid] troffasthedtt L. 30 oc forlade mig paa] att stole paa L. 31 seer oc formercker ieg] seer iegh och fformercker

S. 124, L. 1-2 du haffuer hungrit oc tyrstit mig til gode/ du haffuer lært/ bedit oc fastit mig til gode] Du haffuer lerdtt, beditt och fastiidtt megh tÿll gode, du haffuer hungrit och tørstedtt megh tÿll gode L. 3 Gerninger] gierningher ÿ dette liff L. 5 dit dyrebar Blod vd/ paa kaarssens Galie/ oc dit liff i døden] dÿtt dÿrebar liff i dødenn paa korsens galie L. 7 komme til gode] ske tÿll godhe L. 9 ganskelige] ganske L. 13 ieg haffuer] iegh haffuer (med andet Blæk:) giort L. 13 suarere] suarede L. 13 formere] fforøgh L. 14 feile] wanske L. 15 forgaa] sznaffue L. 16 menneskelige] meskundelighe (Ordet overstreget med andet Blæk) L. 16 mig] megh (med andet Blæk:) er L. 18 faaet fat] ffangitt ffatt L. 19 mit Hiertis øyen] mÿne hiartens øgne L. 20 132 kand icke] ÿcke kand L. 20-21 da alligeuel robe til dig] alegheuell raaber indherliigh tÿll degh L. 21 oc tencke saa] saa tenckende L. 21 wdi din Hand] ÿ dinne hender. L. 22 AMEN] amen || P: P: d. e. Peder Palladius.