Palladius, Peder

Fra 1593 findes en dansk Oversættelse ved Jacob Madsen Kjøbenhavn af en Miserere-Udlæggelse. Dens Titel er:

Den LI. Pen- | itentz Psalme/ vdlagt | oc beskreffuen vdi Bøns | vijs/ Aff en merckelig Per- | son vdi hans kaarss | oc bedrøffuelse. | Oc nu vdset paa Danske/ Alle | bange oc bedrøffuede ret troen|de Hierter oc Samuittig- | heder til trøst. | Aff | Jacob Mattssøn Kiøbenhaffn. | Prentet i Kjøbenhaffn/ Aff| Hans Stockelman. | 1593.

Originalen til denne Oversættelse er det ikke lykkedes mig at finde. Muligvis er den en forkortet Bearbejdelse af Savonarola-Udlæggelsen. Oversættelsen er optrykt uændret 1638 af Tyge Nielszen, men med Udeladelse af Jacob Madsens Navn og med Tilføjelse af en Fortale. I denne hedder det: "Den gamle Hieronymus Savonarola haffuer en merckelig oc nyttig betenckende/ vdi huilcken hand lige som paa en Taffle stiller it Menniske for øyen it wgudeligt oc wbodferdigt Menniskes tilstand efter Døden/ da det er alt for silde at giøre Poenitentz oc omvende sig/ naar Naadens tid er vdløben" etc. Exemplar af begge Udgaver findes det kgl. Bibliothek i København.