Palladius, Peder

OMilde Gud oc barmhiertige Fader/ effterdi at ieg haffuer euige oc altid gruelige/ met Hierte/ Munb oc Gerninger fortørnet dig oc min Neste/ wdi mange Tusinde stycker aff Dieffuelens/ Verdens/ oc mit egit kødz tileggelse/ oc effterdi Dieffuelen klager paa mig der faare/ Lowen || formaledider mig/ min Samuittighed nagger mig/ mit hierte vinder mig offuer/ at ieg haffuer fortørnet dig/ en wendelig Gud/ huorfaare min Pine oc straff burde at vere wendelig/ der som Retten skulde haffue sin gong/ Disligest effterdi at al min krafft oc mact/ oc alt det gode som ieg haffuer giort/ met alt det onde som ieg haffuer lidt fra min Barndom/ icke kand fordagtinge eller fri mig || fra din Retferdige vrede oc Dom/ for den minste synd ieg haffuer giort/ Da indflyer ieg til din store blote oc bare Naade oc Miskundhed oc beder om Synds forladelse ved den igenløselse/ som er wdi vor Herre Ihesu Christo/ formiddelst hans Blod/ Pine oc Død/ som ieg setter tro til/ oc forlader mig paa/ oc er vis paa it gaat Suar ved samme din kære Søn Ihesum Christum vor Herre/ Amen. ||