Palladius, Peder

Kære Gud oc Herre/ effterdi at Troen til dig er saa dyr at vinde oc offuerkomme ved din kære Søns røde/ rosens Blod/ oc saa snart til at bliffue vdaff met igen/ disligest effterdi du kand inted heller lide end Troen/ oc inted verre lide end vantro/ oc at det er wmueligt at nogen kand vere dig behagelig/ wden ved Troen/ Ja at huad der skeer icke aff Troen det er Synd/ || da beder ieg dig/ at du vilt formere oc bestyrcke min Tro/ oc giffue mig din naade der til/ at ieg kand bliffue varafftig i Troen ind til enden/ at hun skal icke ophøre/ men vare vd met mig fast oc sterck/ ar ieg kand oc maa leffue i Troen/ oc Dø i Troen til dig ved din kære Søn vor Herre Ihesum Christum/ AMEN.