Palladius, Peder

OAlmectigste Gud som haffuer kaldet mig til dette Embede fra min Moders liff/ til at ære dig oc tiene min Neste der met effterdi ieg kand inted giøre/ beskaffe eller vdrette til gaffns/ || wden din hielp oc bistand men bliffuer ful oc lad/ til det/ som mig bør at gøre paa mit Embedis vegne/ wden du driffuer mig til Gerning/ oc holder mig aaruaagen oc vacker til det/ som ieg skal tage mig faar hender/ beder ieg dig ydmygelige/ at du vilt lade den rette driffuere/ din Hellig Aand vere omkring mig/ oc holde mig til Gerning fra Morgen oc til Afften/ at al min dags Gerning kand ske || dig/ din Søn Ihesu Christo oc den Hellig Aand til loff priss oc ære/ Oc alle dem/ som ieg skal tiene oc arbeyde 297 faare til gode oc gaffn/ vndertusning oc lærdom/ trøst oc husualelse/ oc mig selff til ingen spaat/ spe skam/ skade/ forfølgelse/ fortryckelse/ Herrers wgunst eller huad det kand vere/ Dig ske Loff oc ære til euig tid/ Amen.