Palladius, Peder

Kære Himmelske Fader/ som haffuer ved din kære Søn IHEsum Christum/ Lerd oss/ saa sigendis/ Adspører først Guds Rige oc hans Retferdighed/ saa skulle alle ting falde eder til/ Huor ved du haffuer loffuit oc tilsagt oss/ vor Klæde oc Føde/ Naar wi høre dit Ord/ oc kalde paa dig/ wi høre ocsaa at HERrens velsignelse gøre folck Rige/ Oc lige som wi || haffue icke skabt eller giort oss selffue/ Oc ey heller kunde gøre oss en alen lengre/ end wi ere/ saa kunde wi oc ey heller Klæde oc Føde oss selffue/ met mindre end wi daglige bede dig der om/ Saa beder ieg dig som it armt/ hungrit/ tørstig oc nøget Barn sine kære foreldre/ At du vilt dele din velsignelse met mig/ oc strecke din milde 298 haand vd til mig/ oc oplade den/ oc mætte mig/ met din velsignelse/ || effterdi at alle øyen vocte paa dig HERRE/ oc du giffuer dem deris spisning til rette tid/ Giff mig oc min klæde oc føde hylde oc fylde/ vort daglige brød/ met alt andet som oss er behoff til dette vort liffuis oc legemis ophold/ wi ville icke stiele eller met aager oc andre syndelige handeler adspørre vor føde/ Men wdi vort ansictis sued/ oc drage armene fra liffuit/ oc arbeyde der faare/ effter din aluorlige || befalning/ oc nære oss met Gud oc met ære/ Giff du din benedidelse der hoss/ ved din kære Søn Ihesum Christum vor Herre/ Amen.