Palladius, Peder

ALmectigste/ veldige oc stercke Gud/ som adsprer de folck/ som ville yppe Kiff oc Trætte til Strid oc blodstyrtning oc sønder bryder deris Bue oc Pil/ oc lader dem ligge vnder i Strid/ oc icke offuen paa/ eller oc 301 lader || dem fly bort aff sin Veye igen/ i det at du est en fredsommelig Gud/ oc icke maa lide wretferdige offuerfald trwen/ huen eller vndsigelse/ etc. Jeg beder dig/ see til mine Fienders oc wuenners trusel oc vndsigelse/ velde oc mact/ anløb oc offueruold/ oc fri mig for dem/ hen vnder din beskermelse/ at de icke skulle kunde mætte eller fuldkomme deris onde vilie mod mig oc ey heller offueruinde mig/ || effterdi at min sag er ret/ oc deris er wret. Gack imellem dem oc mig oc verge mit hoffuit oc mit liff for din kære Søns Ihesu Christi skyld/ Amen.