Palladius, Peder

Kære HERRE Gud oc Fader som est den rette husholder/ oc giffuer til kende wdi den 123. Psalme/ at en Tieneris øye skal vare paa hans HERris hender/ Oc en Tienste Pige paa sin Husmoders || hender/ oc mand fornemmer alligeuel/ at vngdommen wdi dette klare 302 Euangelij liuss bliffuer/ disuerre/ mange steder/ saa wskødsommelige optuctet/ oc icke holdis til nogen Guds frøet/ ære eller Tuet/ Men mere opfødis til Kellenskab/ Ladhed/ balstyrighed/ oc Genstridighed/ imod dem som de skulle tiene/ Bedet ieg dig/ O Kære Fader/ om gode Gudfryctige Tro Tiund at faa oc beholde/ || Paa det at naar huer tager vare/ paa det som hannem er befalet wdi al Troskaff oc lydighed/ Da kand Husholdingen disydermere framholdis til din ære/ Ved din kære Søn Ihesum Christum/ som giorde sig til en tiener for vor skyld/ Amen.