Palladius, Peder

Kære Suoger dette maa vere nock paa denne tid/ til it Exempel at bede saa met/ inden dørren/ Om det som kommer || en persone oc hans Embede oc Husfolck til/ Formercker ieg/ at det er eder behageligt/ Da vil ieg met Guds naades hielp fare lengere fram til de Bønner om Religionen oc Landens Regemente/ Oc skal det Suar som Gud giffuer til huer Bøn/ vel offuerueyes oc met en sterck Tro begribis/ effterdi at hand er sandru i sine løffte/ Oc det er det
rette Amen/ som wi henge bag op til alle Bøner || effter
som CHristus selff siger/ Huad i Bede/ oc i
Tro eder at faa det/ Det skal ske eder
aff min Himmelske Fader/
Matth. 2I. Ca.