Palladius, Peder

OAlmectige euige Gud kiere Himmelske Fader/ du som met din kiere Søn vor HErre JEsu Christo oc den Hellig Aand/ est en sand Gud/ Du som est Denlig oc din godhed varer euindelige/ Du begerer io intet andet aff oss/ end at wi skulle vere dig Tacknemelige/ for alle dine velgierninger/ baade Legemlige oc Aandelige/ Oc der imod hader/ Foracter oc straffer du intet hardere end den skendelige Wtacknemelighed. Wi tacke dig der faare/ O kiere Fader aff alt vort Hierte/ at du haffuer oss aff blote Haade oc Miskundhed/ (foruthan al vor fortienste oc Gierninger) saa mildelige beaffuit/ met din Hellige || velsignelfe/ baabe til Liff oc Sied/ Oc at du end nu saa veldelige beuarer oss for den lede Dieffuels oc Verdens list/ anslag oc Tiranni. Wi bede dig/ formedelst JEsum CHristum vor HErre/ at du vilt giffue oss din Hellig Aand/ at hand met sin Hellige naade oc gaffuer stedse maa vere hoss oss/ paa det wi kunde i en sand Tro/ Kierlighed/ Bøn/ Tacksigelse oc andre Christelige gerninger oc bygder bestandige bliffue ind til vor siste endelygt. Wi bede dig ocsaa O kiere Himmelske Fader/ at du vilt affuere/ styre oc fontecte den onde Aand Dieffuelen/ Verden oc vort egit Kiød/ at wi icke formedelst dem bliffue || forførde i vantro/ wtacknemelighed oc andre wdygder oc laster. Men at wi I oc igennem den Hellig Aand mue giøre dig loff oc tacksigelsis Offer i alle vøre dager/ formedelst Jesum Christum din kiere Søn/ som met dig i den hellig Aands enighed leffuer oc regnerer/ en sand Gud fra euighed til euighed/ Amen.