Palladius, Peder

DEt er icke vnder at Aager forbiudis vdi disse oc andre saadanne steder i Scrifften. Thi ath Aager som skeer/ naar wi gøre een Handel/ met den som wi Laane noget/ at oss skal giffuis noget for samme Laan offuer 401 hoffuit stolen/ Det er/ offuer det som wi Laane bort/ Det er en wrætferdig Handel/ Thi at wi kreffue mere ind/ end wi haffue laant vd/ oc end vor Neste/ som wi Laane/ er oss skyldig/ fordi naar nogen bær det til stede igen/ lige saa megit som hand Laante/ eller lige verd der faare/ Da er hand icke mere skyldig den som hand Laante aff/ Oc den anden || kreffuer alligeuel mere/ end dog han haffuer sit igen. Det følger inted skæl. Oc det er Sagen huor faare at Aager Tømer oc vdsuger hele Købsteder/ Fordi ath Aagerkarle tage det bort/ som hand faar inted faare/ der betalet dem deris Laan igen/ Der faare kand icke saadan Handel være varafftig eller euig/ der som icke gaar noget for noget/ men inted for noget. Der faare forbiudis ocsaa Aager rættelige/ baade effter Guds oc Menniskens Low oc Ræt/ oc effter disse Budord. Du skalt icke Ihielsla/ Du skalt icke Stiele/ Du skalt icke Begære noget/ som din Neste tilhør. Men huor almindelige det er nu met Aager ocsaa iblant Bønder/ Ja iblant Tieneste Tiund oc Staader/ saa vel som iblant Edel Folck oc Borgere/ fram for det vaar for Trediue Aar siden/ der mand neppelige skulde finde en Herremand i dette hele Rige som waar beryctet for Aager/ oc der den || gandske Riber By viste icke vden aff den ene Morthen Aagerkarl at sige/ som haffde det veder Naffn der aff. Hues Børn haffue siden flacket och faret omkring i vsel maade/ Det skulle io Grissene gielde etc. Huor almindeligt det er nu fram for den tid/ siger ieg/ det vere klaget och kert for Gud almectigste/ som kand Heffne de fattigis Blod/ Effterdi/ ath øffuerighedz Mend kunde icke met Neemia/ finde
saa gode Raad der til/ som de gerne vilde/ Gud Styre
selff det Aagerfolck oc enten omuende dem/ eller
bortuende dem/ at de enten afflade/
eller faa Straff/
Amen.