Palladius, Peder

SIger icke her Propheten mod Mose? som siger/ Du skalt icke tage Aager/ aff din Broder/ huercken for Pendinge/ eller for Mad/ eller for nogen ting aff alt det/ som mand kand Aagre paa/ aff en Fremmed maat du tage Aager/ Men aff din Broder icke etc. Mand kand icke sige ney der til/ at hand ey straffede sit folckis onde Seder/ Ath de icke lode dem nøge der met/ Ath de toge Aager aff fremmede/ met mindre/ end de toge ocsaa Aager aff deris Brødre/ som det Folck haffuer altid verit/ Och end nu er/ it saare Gerigt Folck/ som euige haffuer lagt sig effter at Aagre/ Huor faare alle Propheter || haffue straffet dem/ oc besynderlige Amos i det viii. Cap: Der som hand saa siger/ Hører dette i som vndertrycke de Fattige/ oc fordcrffue de Elendige i 403 Landet/ oc sige/ Naar vil da den Ny Maaned faa ende/ At wi skulle sellie Kornet/ oc Sabbathen/ at wi mue haffue Kornet Falt/ och gøre Maaden mindre/ oc forøge Seckelen/ oc forfalske Vecten/ paa det/ at wi kunde komme de Fattige vnder oss for Pendinge/ Oc de Nødtørtige for it par Sko/ oc sellie Affner for Korn/ Oc i det andet Capitel. De Sellie de Retferdige for Pendinge/ oc de Fattige for it Par Sko/ De Træde de Fatttgis Hoffuit i Skarnet oc forhindre de Elendigis Vey.

* Men det er Prophetens Act i Psalmen/ At oprycke met Rod/ Ocsaa de aller inderste begeringer oc attraa/ som nogen kand haffue til at Aagre/ Oc at hand || kand sette i Steden igen/ for Aager/ en hiertens veluilighed/ At huer vil gerne giffue sin Neste/ som Apostelen Lærer i.Timoth: vi. oc Laane foruden affgifft/ som Christus befaler Luc: vi Matth: v.