Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

Nærværende Udgave vil omfatte alle Peder Palladius' danske Skrifter, trykte og utrykte. Udgaven følger Originalerne Bogstav for Bogstav, men Forkortelser opløses uden at kursiveres, Aabenbare Trykfejl rettes i Texten, og Rettelserne anføres i Noterne. Originalens Paginering er angivet i Margenen. Sideskifte i Originalen er betegnet ved; dog er dette Tegn, hvor det skulde staa midt i et Ord, anbragt efter dette, for ikke at bryde Ordet. Titelblade og Træsnit gengives i Facsimiletryk.

Hvert Skrift vil blive indledet med en historisk-bibliografisk Oversigt og efterfulgt af Noter.

Muligvis vil hele Udgaven blive forsynet med en sproghistorisk Indledning og et Glossar.

Skrifterne vil saa vidt muligt udkomme i kronologisk Orden, som Fortegnelsen paa Omslaget viser.

Oplysninger, der kan bidrage til at tilvejebringe fuldstændige Exemplarer af defekte Skrifter eller Udgaver af tabte Skrifter, modtages med Tak.

December 1910. LIS JACOBSEN.
Adresse: Thorvaldsensvej 93, København V.