Palladius, Peder Uddrag fra Peder Palladius' Danske Skrifter

Til Grund for Udgaven lægges for de trykte Skrifters Vedkommende det ældste bevarede Tryk, for de haandskrevne Værkers Vedkommende, af hvilke desværre kun Afskrifter er bevaret, det Haandskrift, der maa formodes at staa Originalen nærmest.