Palladius, Peder NOTER TIL KIRKEORDINANSEN.

NOTER TIL KIRKEORDINANSEN.

S. 160, L. 1. mz d. e. "med". Forkortelsen opløses ikke i dette Skrift, da Retskrivningen er inkonsekvent; snart skrives met, snart med. -hz opløses derimod til -hed, og dz til det, der er almindelig Skrivemaade.

S. 160, L. 6. denne orlow oc bulder, d, e. Grevens Fejde.

237

S. 160, L. 17. Christian d. Tredjes Brev til Luther er nu aftrykt i Kirkehist, Saml. 5. R., VI, 159.

S. 161, L. 35, Orig: enig- || eniste.

S. 162, L. 15. Orig. Ordnantzer for Ordinantzer.

S. 165, L. 22. Verset findes hverken i den latinske Ordinans eller i den endelige danske.

S. 167, L. 23. Orig. referdige for retferdige.

S. 167, L. 27. udflud d. e. "Kilder".

S. 169, L. 14. Orig. forherdene.

S. 172, L. 2. andit intett = Udkastet: anddet ingthet, men den reviderede Ordinans: intet andet.

S. 172, L. 3. Reglerne for Dagstiderne staar fol. 83 f. i den latinske Ordinans.

S. 173, L. 24. Orig. sed for seg.

S. 173, L. 34. Orig. foltket for folcket.

S. 174-176. Messemelodien findes i flere Varianter i en Mængde tyske Liturgier fra Reformationstiden, ligesom i danske Messebøger, Det er en oldkirkelig Melodi ("gregoriansk") i 2den Tonart. Omsat med Nutidstegn lyder den:1

Nat han blev for-rådt, tog han Brød, tak-ke - de og brød det,

* 238

S. 177, L. 20. Orig. effrer for effter.

S. 178, L. 8. framij, "fremdeles".

S. 179, L. 9. Orig. synderlih for synderlig.

S. 181, L. 9. wort herredom, den lat. Ord. pro nostro magistratu, den rev. Ord. "wort Herskab".

S. 181, L. 20: helige tre kongerdag som han kalles; den rev. Ordinans: Epiphaniæ, som kailis Hellige tree Kongers dag.

S. 181, L. 26. Orig. perdickene for predickene.

S. 182, L. 14 og L. 22. pass, passen "Passionshistorien".

S. 182, L. 15 f. Her synes at være Tale om en dansk Oversættelse af Die Historia des leydens vnd der Aufferstehung vnsers *

239 Herrn Jhesu Christi aus den vier Euangelisten/ durch Johannem Bugenhagen Pomer vleysig zusammen bracht. Wittenberg 1526. Hvis en saadan har existeret, er den gaaet tabt. Muligvis har den været Grundlag for Palladius' Oversættelse fra 1556: Vor Herris Jesu Christi Pinis Døds oc ære fulde Opstandelses historie/ ved D. Joh. Bugenhagen Pomern. Nu vddragen aff vor Danske Bibel ved D. Petrum Palladium.

S. 183, L. 24. for welgiordt, lat. Ord. pro suis beneficiis.

S. 183, L. 28. "Dimmelugen" er Ugen før Paaske.

S. 184, L. 30. Lat. Ord: vel post baptismum/ si proefestinatione non licet ante. fage "hastig".

S. 185, L. 14. "Daab med Vilkaar" er betingelsesmæssig Daab; den lat. Ord: conditionalis enim baptismus etc.

S. 187, L. 18. Orig. Sacratet for Sacramentet.

S. 188, L. 13. Orig. Sacrametet for Sacrametet.

S. 189, L. 1. Orig. gaa fraa for gaa fram/, Lat.1 accedant.

S. 192, L. 15. Orig. Collec for Collect.

S. 193, L. 21. Orig. fornenffde.

S. 194, L. 22. Orig. Superatten- tens.

S. 195, L. 16. Jonfru "Jomfru" er en gammel vestdansk Form; jfr. Lis Jacobsen, Studier til det danske Rigssprogs Historie, 1910, S. 34 Fodn.

S. 196, L. 2. relig = redelig, "gyldig", Lat. satis.

S. 196, L. 29. Nederst Bl. G 3r staar Den, men Ordet gentages ikke paa næste Side.

S. 197, L. 2: aff sand paakald d. v. s. "naar han inderlig paakaldes", Lat. blot: invocatus.

S. 198, L. 4. for eens "i hvert Fald", Lat. omnino.

S. 198, L. 5. Orig. rertes for rettes.

S. 198, L. 9. Orig. bleffue for bleffne.

S. 198, L. 19. Orig. Misere for Miserere.

S. 199, L. 6. Orig. narr for naar. Jfr. dog nar S. 222, L. 23, S. 223, L. 22 o.fl.

S. 200, L. 17. fige "haste".

S. 200, L. 31. Orig. minden for manden, Lat. maritus.

S. 201, L. 31. en mwelig penning dvs.: en rimelig Pengesum; men Lat. mulctam pecuniariam dvs. en Pengebøde.

S. 202, L. 4. Orig. gugfryctighz for gudfryctighz.

S. 202, L. 11. Orig. bleffue.

S. 202, L. 20. naar de fare om; Lat. visitant.

S. 202, L. 22. Orig. giening for gierning.

S. 202, L. 23. at Scholer mwe komme til seg dvs. oprettes; Lat. Scholas instituere.

S. 203, L. 7. sincke, "Elev i nederste Klasse".

S. 203. L. 12. Orig. kome.

S. 203, L. 29. Riske "dygtige".

S. 204, L. 12. ij vers/ som hafue en skiøn forstand om gode seyer, Lat. duobus moralibus carminibus.

* 240

S. 205, L. 9. først paa ordenes wegne eta, Lat Primum quoad Etymologiam/ deinde Syntaxin/ Postea Prosodiam.

S. 206, L. 13. naar fireslett, Udkastet: naar fyre slaar ligesom den "rette" Ordinans.

S. 206, L. 22. Poeten siger/ huad som icke haffuer roo ebland med det kand icke wore wed = Lat. quod caret alterna requie/ durabile non est. Citatet er fra Ovids Heroides IV, 89.

S. 206, L. 33. komne, Orig. korne, jfr. Noten ovf.

S. 207, L. 6. De i den anden lectie = Udkastet S. 101, men Lat. Primarii.

S. 207, L. 17. mz scholemester oc een hørre eller tho, Lat. de duobus aut tribus scholarum præceptoribus.

S. 207, L. 22. komme til seg igien "genoprettes", Lat. instaurentur, jfr. Noten foran til S. 202, L. 23.

S. 208, L. 17. Scriffuerscholerne, Lat. Vulgares scholæ.

S. 212. L. 16. Woldermysse, Valborgsmesse, 1.Maj.

S.213. L.5. Diaconer, Lat. .Aediles "Kirkeværger", jfr. S.212, L. 1.

S. 215, L. 13. Orig. N for en.

S. 217, L. 7. befalling d. e. Hverv, Lat. officia.

S. 217, L. 8. deris, Orig. deeis.

S. 218, L. 1-2. Lat. addimus Superattendenti illic habitanti solarium tertiæ lecturæ Theologicæ, quod minus est aliis salariis Theologorum.

S. 221, L. 14. Superattendent, Orig. Sperattendent.

S. 221, L. 22. Orig. effter faa, men Udg. 1542: effter at faa.

S. 222, L. 11. bliffuer, Orig. blilffuer.

S. 223, L. 6. Superattendent, Orig. Supeeattendent.

S. 224, L. 12. men ocsaa de som fuld wel forstaa seg offte forgiffues, Lat. verum etiam judicio sæpe præditi inficiuntur.

S. 224, L. 29. forklare, Orig. forklarte.

S. 224, L. 32. Saxonice d. e. saxonicæ "saxiske", saaledes som Formen ogsaa er i den "rette" Ordinans.

S. 225, L. 31-32, en menig tienere offuer det hele stict d. e. "Biskoppen"; holde hwss for d. e. "give Bolig".

S. 226, L. 26. vdwelge d. e. "uduelige".

S. 227, L. 15. Bugenhagens Skrift "Pia et vere catholica et consentiens veteri Ecclesiæ Ordinatio Ceremoniarum pro Canonicis et Monasteriis" findes baade i den latinske Ordinans (fol. 68 i) og i Udgaven af den "rette" Ordinans 1542 (87. Bl. f.).

S. 228, L. 15. gudfryctighed, Orig. gudfryctiged.

S. 228, L. 16. syunes d. e. sønies "nægtes". Ordinansen 1542: sønis.

S. 228, L. 34. for dette, Orig. for- dette.

S. 230, L. 14. skaffet, Orig. skaff- fet.

S. 230, L. 15. Sognepresterne, Orig. Sognepersterne.

S. 231, L. 27. Orig. lydinge for lydinde "lydende".

S. 232, L. 3. Stykket findes, som det siges, Bl. M2 til Bl. M4, d. e. foran S. 215, L. 21-S. 217, L. 4.