Palladius, Peder Erlig oc velbyrdig quinde Magdalene Michels/ som vor Burgemesters hustru i Ottense/ oc hendes kiere søn Rnud Michelsen/ ønsker ieg Peder palladius Doct. naade ock fred aff Gud fader ved Jhesum Christum.

Erlig oc velbyrdig quinde Magdalene Michels/ som vor Burgemesters hustru i Ottense/ oc hendes kiere søn Rnud Michelsen/ ønsker ieg Peder palladius Doct. naade ock fred aff Gud fader ved Jhesum Christum.

Kjere venner/ sender ieg eder/ denne lille bedebog/ som ieg haffuer vdsæt aff tyske oc latine paa Danske/ for en føyge skenck oc gaffue/ til en tacknemeligheds bekendelse/ for edre mangfoldelige velgerninger/ som ÿ meg altid bewÿst haffue/ dog besynderlige vden lands/ ÿ det/ at ÿ lode bekoste Mine studia oc lærdom/ vti bogelige konster/ oc vti den hellige scrifft/ Gud till loff oc ære/ oc den hellige Kircke till opbyggede/ || huilcket ieg vill/ oc trolige forarbeyde paa/ met Guds hielp/ indtill min dødedag/ at eders vmage oc bekostning/ icke skall være giort forgeffues.

I finde her vti denne bog/ en ret Christelig/ øffuelse/ effter den hellige scrifftes lyelse/ huorledes huert Christet menneske/ bør at handle met Gud/ i sin daglige bøn/ om syndernes bekendelse/ Christi velgerninger/ syndernes forladelse/ oc om alt det/ som oss er behoff at bede vti Jesu naffn/ aff Gud vor hemelske fader/ effter hans egen befalning oc løffte/ vti en ret tro/ till vor sielss salighed.

Bedendes eder der fore kærlige/ oc gerne/ at i tage dette mit føyge arbeyde till tacke/ tagendes løen aff Gud/ formedelst
Jesum Christum vor Herre/ hannom edder oc alle
Christne befalendes/ till euig tid Amen/
Screffuet vti Kiøbmenhaffn
S. Morthens dag/
Aar etc.
M.D.XL. ||