Palladius, Peder Den tredie Artickel om vor helliggørelse. Jeg tror paa den Helligaand etc.

Den tredie Artickel om vor helliggørelse. Jeg tror paa den Helligaand etc.

HEr er nu det tredie mechtige liuss/ som lærer oss/ hworlunde vij skulle vdwortes her paa iorden/ finde oc begribe same skabere oc same genløsere/ oc huad ende det skall faa met all ting/ her vore vell meget at tale om/ men dette er summen/ huor som helst den hellige kircke er/ der findes ocsaa Gud vor skabere/ || Gud vor genløsere/ oc Gud den helligaand/ det er den helligaand som oss daglige hellig gør formedelst syndsens forladelse etc. Den hellige kircke er ocsaa der/ som Guds ord om saadan en tro till Christum predickes/ reent oc klart/ oc mennesken det bekender/ Her faar du nock at tencke paa/ huad den helligaand daglige forarbeÿder i den hellige kircke.

287

Der fore skalt du her tacke Gud/ at hand haffuer kallet deg/ ind vti samme hellige forsamling.
Item du skalt begræde oc bekende/ din vtroskaff oc vtagnemelighed/ at du haffuer intet achtet/ men aldeles forglempt sadan ting/ Oc du skalt bede Gud om en sand oc visser tro/ vti huilcken du kant bliffue stadelige/ indtill saa lenge du komer
der hen/ som alting achter bort at kome/ oc till euighed
bliffue/ det er/ effter legomens opstandelse
till det euige liff/ AMEN.