Palladius, Peder Uddrag fra En vnderuisningh huorledis der kand hanlis met dem som erre besette. 1547

Dieffuellind gaaer om som enn skrÿdendis løffue och søger epter huem hand kand opsluge/ staer hartt ÿ moedtt hannom wdj troen.