Palladius, Peder Uddrag fra En vnderuisningh huorledis der kand hanlis met dem som erre besette. 1547

Nu siunis thett dog att werre mange gode prestmend en haanhed/ att the ÿcke wiidhe strax att tiene dem som saadantt begierre/ anderledis en mett en ffastendis bøn/ som Christus selff giffuer tylkiende/ huilket waare vel oc saa nock att befale gud dett anditt/ oc den giør alsombest som lader thett ther hoes bliffue. Dog icke dismÿndre haffuer iegh seet nogre stæder oc ordtt som oc saa maa le[x]ssis wdj gode ffolkis neruerrelsse/ hoes then bessette/ mett en goedtt tro tÿll gud/ att hand finder de beste raaedtt selff epther hans hellighe och werdighe willj. ||