Palladius, Peder Uddrag fra En vnderuisningh huorledis der kand hanlis met dem som erre besette. 1547

Dett er well en stoer plage att werre beseett/ dog skall mandtt regne thett ffor en suoer siugdom som then fallende siughe eller spidalsk siuge/ oc saadane andre som erre ocsaa plager ffor sÿnden/ och icke grue ffor dem som erre besette mere end ffor andre plager/ ffortj/ der som den onde giffuer seg tilkiende/ vdj øghenn/ ne[x]st och mundt paa ffolck/ thett er icke saa ffarligtt/ som dett er met thennom vdj hues hiarter || hand boer lønlighe ved sønd oc ondskaff/ de maa grue om freden och icke thÿsse andre/ offuer hues hierte och seel hand haffuer inghenn magt som wj lesse om Iob etc.