Palladius, Peder Uddrag fra En vnderuisningh huorledis der kand hanlis met dem som erre besette. 1547

Matt. 8.
Der affthenn kom fførde the manghe tÿl Iesum som hagde dieffuelskaff och hand || dreff thennom wdtt mett orditt.