Palladius, Peder Uddrag fra En vnderuisningh huorledis der kand hanlis met dem som erre besette. 1547

Item.
Och der Iesus kom øffuer haffuitt vsque ad finem capitis.