Palladius, Peder Uddrag fra En vnderuisningh huorledis der kand hanlis met dem som erre besette. 1547

Matt. 17.
Och der hand kom tÿl skaren duo illj paragraphi vsque ad finem.