Palladius, Peder Uddrag fra En vnderuisningh huorledis der kand hanlis met dem som erre besette. 1547

Lu. 22.
Simon Simon see sathann haffuer begeritt etc. eo vsque da stÿrcke tÿne brødre.