Palladius, Peder Uddrag fra En vnderuisningh huorledis der kand hanlis met dem som erre besette. 1547

Nota.
Her kand hand komme den siughe till at lesse troen om thett er mueligtt/ er thett icke da kand || hand selff dett le[x]sse.