Palladius, Peder Uddrag fra En vnderuisningh huorledis der kand hanlis met dem som erre besette. 1547

Endeliigh sigher ieg her som tÿllforne/ att mand bruger och lader bruge en fastindis bøn tÿll gud ffor then bese[x]tte wdj predickestoelen och wdenn wedtt/ titt oc offte/ dett bliffuer icke giortt till fforgeffuis/ och der hoess en goedtt tolmodighedtt/ saa vell som wdj all anden moedgangh mett ett hoff att thett bliffuer bedre nar gud will/ ho kand eller maa staa emoedtt hans willlie/ etc.