Oehlenschläger, Adam Uddrag fra Helge. Et Digt (Danske Klassikere)

Oehlenschläger viger klogeligt uden om den fælde der ligger i spørgsmålets »istedet for«. Han argumenterer ikke for en direkte forkastelse af den græske mytologi, men hans besvarelse er en udførlig begrundelse for det synspunkt at den moderne, nordiske digter vil og bør foretrække den nordiske. Hans udgangspunkt er en overvejelse over mytologien overhovedet. Den beriger digteren »[...] med Billeder og Opfindelser, som foruden det Fortrin, de besidde, i Henseende til deres Styrke og Kraft, og, som foruden den Hielp de give Digteren ved at aabne ham en saa stor Sandseligheds Rige, tillige eie en Ærværdighed, deres Ælde giver dem, hvilke udbreder et vist høitideligt Mørke, og en vis Religiøsitet, over Digtet, som er det fordeelagtigt«.