Oehlenschläger, Adam Uddrag fra Helge. Et Digt (Danske Klassikere)

Oehlenschlägers prisopgave er det første egentlige programskrift for en romantisk poesi i dansk litteratur. Det vil sige det er et program for en »progressiv universalpoesi« som den tyske kritiker Fr. Schlegel udtrykte det. Det er ikke en poesi for poesiens skyld, i begrebet »det progressive« ligger netop at poesien skal gribe ind i historien, forandre den for at bringe den fremad. Men dette indbrud i historien skal komme fra det »universelt poetiske«, det vil 154 sige fra det anelsesfulde, det dunkle, det brudfyldte. Med det står digteren i forbindelse i kraft af sit geni, dvs. sin skabende fantasi. I kraft af den når han ud i de dimensioner af tilværelsen som ligger uden for fornuftens domæne, de dimensioner som mennesket kan gribe og gribes af, men som det ikke kan begribe - Oehlenschläger indleder sin prisopgave med at konstatere: »At bringe usandselige Ting i en skiøn sandselig Form, det er Poesiens Domæne«, og at præcisere »jo mere Fantasien er underkastet den dannede Fornuft og dens Abstraktionsevner, des mindre stærke bliver dens Kræfter«.