Oehlenschläger, Adam Uddrag fra NORDISKE DIGTE (1807)

Se Indledningen S. XII-XIX; Fortalen S. 8-15; W. H. F. Abrahamson i »Kjøbenhavns lærde Efterretninger«, 1808, S. 55-62; Oehlenschlægers »Svar paa Hr. Capt. Abrahamsons 404 Recension«, 1808, S. 39-81; J. L. Heiberg: »Prosaiske Skrifter«, III, 1861, S. 237-241; C. Molbech: »Studier over Oehlenschlægers Poesi og Digterværker«, 1850, S. 154-160. Forholdet til Kilderne: Grundtvig: »Om Oehlenschlägers Baldur hin Gode« (Ny Minerva, Dec. 1807, S 301-320); Ida Falbe-Hansen: »Oehlenschlægers nordiske Digtning«, 1921, S. 35-37. Forholdet til den græske Tragedie: »Lyceum«, 1. häftet, Sthlm. 1810, S. 53; F. C. Dahlmann: »Betragtninger over Oehlenschlägers dramatiske Værker«, 1812, S. 15-18; Vilh. Andersen: »Tider og Typer af dansk Aands Historie. Goethe« I, 1915, S. 116- 121. Forholdet til Ewald: Oehlenschlæger: »Om Evald og Schiller. Forelæsninger holdte ved Kjøbenhavns Universitet i Aarene 1810 og 11«, 1854, S. 111-112. Planerne til en Omarbejdelse omtales i C. Hauch: »Minder fra min Barndom og min Ungdom«, 1867, S. 258-259, og »Provst Fredrik Schmidts Dagbøger. Udgivne i Udvalg ved N. Hancke«, 1868, S. 343.