Ulfeldt, Leonora Christina Uddrag fra Jammers Minde og andre selvbiografiske Skildringer

Able Cathrinæ: Abel Cathrine (ca. 1626-76), maaske en illegitim Datter af en adelig Wolf v. der Wisch, Tjenerinde hos Dronning Sophie Amalie, gift 1655 med Dronningens Godsinspektør og Proviantskriver paa Københavns Slot Hans Hansen (Osten) (1617-72). Hun købte som Enke Hovedgaarden Ulriksholm paa Fyn og oprettede flere Legater og milde Stiftelser, bl. a. A. C.s Stiftelse i København. Se S. 115 ff. - Secreterer Erik Krag: Erik Christensen Krag til Bramminge (1620-72), 1653-69 øverste Sekretær (Oversekretær) i Danske Kancelli, fra 1660 Assessor i Kancellikollegiet, 1669 Gehejmeraad og Assessor i Statskollegiet og Højesteret. En energisk Embedsmand og en stor Godssamler, men ikke en meget fintfølende Natur. Se S. 114 ff. - den mørke Kirke: Se S. 113. - General-Major Frederich von Anfeldt: Frederik (Friedrich) Ahlefeldt (1627-72), Officer af holstensk Slægt, fra 1658 Chef for Kongens Livregiment til Fods, 1659 Generalmajor og Interimskommandant i København, 1660 Assessor i Krigskollegiet, 1662 Kommandant i København, 1671 Generalløjtnant. Se S. 109 ff., 171. I en Ansøgning fra 1671 bad han Chr. V. om at hjælpe ham under hans Sygdom, saa han ikke døde af Sorg og Græmmelse, ved at udnævne ham til Generalløjtnant. En Kilde melder, at han døde »salig, meget vel, blidt« (O. Andrup). - Enke-Dronningen og den regerende Dronning: Sophie Amalie og Charlotte Amalie. Se S. 103. - Felt-Herren Schack: Hans Schack 366 (1609-76), f. paa Unevad i Angel af en sachsisk-lauenburgsk Slægt, Officer og Embedsmand i dansk og fremmed Tjeneste, 1658 dansk Generalløjtnant og naturaliseret som dansk adelig, Kommandant i København 1658-60, Feltmarskal 1659, Rigsraad 1660, efter Statsomvæltningen s. A. Feltherre og Præsident i Krigskollegiet, Assessor i Statskollegiet og Højesteret og Stiftsbefalingsmand over Ribe Stift, 1671 Greve, Ejer af Møgeltønder, Gram m.m. Se S. 132 ff. Han var Soldat i sine Synspunkter, men ikke en Tilhænger af uindskrænket Enevælde og en brav og godlidende Natur. - Canzeler Peder Ritz: Peder Frederiksen Reedtz til Tygestrup (1614-74), Rentemester, Rigsraad, Okt. 1660 Kansler, Præsident i Kancellikollegiet og Assessor i Statskollegiet, 1661 Patron for Universitetet og Assessor i Højesteret. Se S. 113 ff. En stiv og gravitetisk Herre.