Ulfeldt, Leonora Christina Uddrag fra Jammers Minde og andre selvbiografiske Skildringer

Den 10. Aug. : Denne Dato nævnes ikke i Selvbiografien. Her skriver L. Chr. efter Omtalen af hendes Visitation 8. Aug.: »Hun var 9 Dage i dette elendige Fængsel og blev forhørt 5 Gange til sammen; de fire Gange var Feltherren nærværende«. Kun det første og det sidste Forhør (17. Aug.) dateres. I »Jammers-Minde« nævnes kun 4 Forhør - alle med Dato -, idet Selvbiografiens 2. og 3. Forhør her er slaaet sammen til ét. Feltherre Schack omtales i »Jammers-Minde« kun som nærværende ved de to sidste Forhør (13. og 17. Aug.). I Selvbiografiens 2. Forhør tog Schack Ordet og »bad hende tilstaa Sandheden, efter at have sagt hende, at hendes Mand havde onde Intentioner mod Kongen«. Paa hendes Spørgsmaal om, hvori de bestod, sagde Rantzau: »Det er Eder, Frue, som bør sige os dette, I ved det«. »Hun, som intet vidste, kunde intet sige dem«. Derpaa spurgte »man« hende, hvem der besøgte hendes Mand i Brugge, og hendes Svar refereres - svarende til, hvad der i »Jammers-Minde« fortælles under 1. Forhør 8. Aug. (S. 114). Saa følger Spørgsmaalet, om nogen Holstenere havde besøgt dem (Sml. »Jammers-Minde«, S. 125). I øvrigt svarer Selvbiografiens Referat af 2. Forhør nogenlunde til »Jammers-Minde«s Skildring af Forhøret 10. Aug. Dog er Rantzaus Hvisken til Reedtz, dennes Ord om Kongen som absolut Herre (S. 125) og Striden om Protokollatet (S. 126) i Selvbiografien henført til det, der (ret kort) skildrede udaterede 3. Forhør. Til Eftermiddagen efter 3. Forhør henlægger Selvbiografien, hvad der i »Jammers-Minde« under 11. Aug. fortælles om Jokum Waltpurgers Udtalelser til L. Chr. (S. 128 f.). -Da L. Chr. i Forhørsdagene og en rum Tid derefter synes at have været blottet for Skrivematerialer, og da det er udelukket, at hun siden har faaet Adgang til Erik Krags Protokol (som nu synes at være tabt), maa - hvad en Sammenligning mellem dem stadfæster - baade Selvbiografiens og »Jammers-Minde«s Skildring af Forhørene hvile paa en senere Rekonstruktion ud fra Hukommelsen. Selvbiografiens er efter alt at dømme den først 373 nedskrevne, men behøver derfor næppe paa ethvert Punkt at være rigtigere, selv om den paa visse Punkter øjensynligt er det.