Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Gang paa Gang har jeg under senere Aars Ophold i Tyskland spurgt mig selv: Er den tyske Nationalmilitarisme egentlig andet end en heldig fundet politisk Tilpasning til den af vor moderne Maskinudvikling skabte Form for Tilværelse med vældigt tiltagende Befolkningers uimodstaaelige Breden sig ud over internationale Kæmpemarkeder, hvor Masseforbruget er uniformeret, og hvor gigantiske Interesser kræver den minutiøseste og aarvaagneste Forberedelse, 23 den mest energisk gennemførte Handling under den skrappeste Konkurrence?