Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Disse Folk staar det klart, at saare mange af deres respektive Landsmænd betragter Tyskerne med udpræget historisk Nærsynethed. Det herlige engelske Ord om Generationerne, der skal til for at danne en Gentleman, gælder dog for Stater som de enkelte Individer, og naar man bedømmer tysk Væsen, maa der regnes ikke blot med dets specielle Udvikling i de sidste halvhundrede Aar og de Kulturværdier, denne Udvikling har frembragt, men ogsaa med den uforgængelige og stadig frugtbare tyske Muld, som skabte den senere Middelalders, Reformationens og Goethes Tyskland.